Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Pensumliste Sosialt arbeid 3. studieår (kull 2003 - 2006)

Pensumliste Sosialt arbeid 3. studieår (kull 2003 - 2006)
Back Tilbake
Studiepoeng
60
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Pensumlisten: Se under


Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Hovedtema 5: velferd og levekår

Hovedtema 6: Juridiske emner

Hovedtema 7: Sosialt arbeids teori og arbeidsmetode

Hovedtema 8: Psykiatri

Selvvalgt pensum i forbindelse med prosjekt: 500 sider og fordypningsoppgave: 500 sider

Askeland, G.A. & Molven, O.: Dokumenter i klientarbeid. Oslo; Universitetsforlaget. (1998)

Askheim, O.P, Andersen, T. og Eriksen, J.: Sosiale tjenester. Oslo; Gyldendal Akademiske ( 2004). 97 s.

Berge, T. og Repål, A.: Den indre samtalen. Innføring i kognitiv terapi. Oslo; Gyldendal Akademiske. (2000) Kap. 1. 29 s.

Bjørgo, T. og Carlsson, Y. Vold, rasisme og ungdomsgjenger – forebygging og bekjempelse. Oslo; Tano Aschehoug. (1999): Kap. 4, 7, 8, 9. 90 s.

Brumoen, H. Bygging av mestringstillit – en metodebok i mestring av rusproblemer. Oslo; Gyldendal Akademiske. ( 2000): Kap. 3 – 11 ( Kap. 1 og 2 var pensum 2. år). 210 s

Bunkholdt, V. og Sandbæk, M. Praktisk barnevernsarbeid. Oslo; Universitetsforlaget. (1998) Del 4. 74 s.

Daatland S.O. & Solem P.E. Aldring og samfunn: en innføring i sosialgerontologi. Bergen; Fagbokforlaget. (2000) Kap.1,2,3,6,7,8,9,10. 130 s.

Eriksen, T. H.: Røtter og føtter. Oslo; Aschehoug (2004) 220 s

Evjen, R, Øiern, T, Kielland. K. B.: Dobbelt opp. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. Oslo; Universitetsforlaget. (2003) Kap. 1, 3, 4, 6

Isdahl, P. Meningen med volden. Oslo; Kommuneforlaget. (2000): Kap. 2, 3, 5, 6, 7.140 s

Jordahl, H. og Repål, A. Mestring av psykoser. Bergen; Fagbokforlaget. (1999): Del 3. Praktisk innføring i psykososialt arbeid 60 s.

Kjønstad, A. m. Fl. Sosial trygghet og rettssikkerhet, Oslo; Fagbokforlaget. 2. utgave. (2000): Kap. X ( Endringer i kapitel)

Kjønstad, A. & Syse, A.: Velferdsrett I. Oslo; Gyldendal Akademiske. (2005) Kap 10. 130 s.

Kjønstad, A. og Syse, A.: Velferdsrett II. Oslo; Gyldendal Akademiske. (2003) Kap. 1.10, 1.11 og 7. ( Kap. 7.7 var pensum i 2. år) 35 s

Mehlum, L.: Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Kristiansand; Høgskoleforlaget. (1999) Kap. 4, 6, 7, 8, 9 74 s.

Ohnstad, B. Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Oslo; Gyldendal Akademiske. 3. utgave (2003 ) ( særtrykk hos Mjøsbok). Kap. 7. 70 s.

Reichelt, S og Haavind, H. (red) Aktiv psykoterapi. Oslo; Ad notam Gyldendal. (1996): Kap. 1, 2, 10 62 s.

Snoeck, J. E. og Engedal, K. Psykiatri. Kunnskap – forståelse – utfordringer. Oslo; Akribe Forlag . (2004): Kap. 1 – 12. 122 s.

Teigene, E. Fra kaos til kontroll – gjeldsarbeid i praksis. Oslo; Tano Aschehoug (2000)135 s.

Weiseth og Dalgard ( red.) Psykisk helse. Risikofaktorer og forebyggende arbeid. Oslo; Gyldendal Akademiske. (2000): Kap. 6, 7, 18. 19 86 s.

Sosial- og Helsedepartementet (2000): Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser . Avgitt av en ekspertgruppe, januar 2000.

 

Pensumlitteratur til ”Tverrfaglig samarbeid.”

Fellesundervisning 3. år, studieåret 2005-2006

Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per " Tverrfaglig samarbeid - perspektiver og strategi" Oslo: Universitetsforlaget, 2.utgave, 2004: s.32-108, 128-200

Godeseth, Marit Ansvarsgrupper. En metodisk innføring. Temahefte 1, Barnevernets utviklingssenter, NOVA. (1992):

Kompendium (kjøpes Storkopi):

Familiearbeid:

Epstein, E. og Loos, V. (1990): Noen uerbødige tanker om familieterapiens begrensninger – mot en språkbasert forståelse av menneskelige systemer . Fokus på familien nr. 2

Nilsen, S. Vi er internasjonale – en studie av innvandrerkvinners hverdagsliv i krysspress mellom underordning og frigjøring. Gøteborgs Universitet, Institusjon för socialt arbete, (1999): Skriftserien 1999-5. Kap. 9. 12, 14, 17. 55 s.

St.meld. nr. 49 ( 2003 – 2004): Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet. Kap. 1, 2, 3, 4.24 s.

Waad, Kjerstin Huuse ( 2003): Fra aktiv påvirkning til samskapende narrativer. Familieterapiens utvikling gjennom 40 år og dens mest sentrale retninger. Notat

Juss:

Pasientrettighetsloven. – Det er usikkert om dette blir lagt inn i kompendiet. Avgjøres senere.

I kompendium Tverrfaglig samarbeid

Barber, James (1991): Beyond Casework, Macmillian, London. Kap 3: A psychology of Empowerment (s. 29 – 41)

Borge, Lisbeth: Verdigrunnlag, sentrale prinsipper og utfordringer i psykisk helsearbeid

I Almvik og Borge ( 2000): Tusenkunstnerne – mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid(s. 51 – 65)

Lidal, Eli: Helhetlig planlegging –et metodeverktøy for dokumentasjon, samhandling og Planutvikling. I Almvik og Borge ( 2000): Tusenkunstnerne – mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid (s. 83 – 89)

Elster, Ellen (1995): Tverrfaglighet i hjemmetjenesten og Organisering av hjemmetjenestene til fremme for tverrfaglig samarbeid.

Elster, Ellen (1995): Tverrfaglighet i hjemmetjenesten og Organisering av hjemmetjenestene til fremme for tverrfaglig samarbeid.

I Elster og Hegerstrøm (red .): Kommunale hjemmetjenester. Mangfold og muligheter. Tano (s. 179 – 216)

Grue, Lars (1999): Tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper – myte eller realitet, i Tidsskrift for Velferdsforskning nr. 3/99 (s. 176 – 182)

Helland, Håvard og Øia, Tormod (2000): Forebyggende arbeid. Kap. 1 i Helland og Øia (red.): Forebyggende ungdomsarbeid. Fagbokforlaget.( s. 9 – 20)

Hjemdal Ole K., Nilsen Sigrun og Seim Sissel (1998): Kap. 1: Definisjoner og utbredelse og kap. 8: Selvhjelp som utfordring til profesjonelle. I Hjemdal, Nilsen og Seim: Selvhjelp. Kunsten å løfte seg etter håret. Cappelen Akademisk Forlag. (s. 23 – 43, s. 217 – 234)

Jacobsen, Dag Ingvar (1993): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Tverretatlig samarbeid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. I Repstad (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tano ( s. 70 – 112)

Kjellevold, Alice (1997): Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen. Kap. 13 i Lyngstad, Støkken og Lichtwarck: Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget (s.152 – 167)

Kjellevold Alice og Willumsen Elisabeth (1997): Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker. Kap. 2 i Kjellevold, Hærem, Midjo, Willumsen: Samarbeid for barnets beste, ad Notam, Gyldendal (s. 37 – 74)

Miller, Alison B. and Keys, Christopher B. (1996): Awareness, Action and Collaboration: How the Self - Advocacy Movement is Empowering for Persons With Developmental Disabilities. Mental Retardation, vol 34, no 5/96 (s. 312 – 319)

Nylehn, Børre (1997): Prosjektorganisering. Kap. 16 i Nylehn: Organisasjonsteori , kritisk analyse av utvalgte emner. Kolle forlag. (s. 287- 303

Nylehn, Børre (1999): Kjønn og organisasjon. Kap. 15 i Nylehn: Organisasjon og Ledelse. Kolle forlag (s. 291 – 304)

Robberstad, Helga (2002): Kommunepsykiatri – pionerar, vekst og utvikling. Kap 9: Arbeidsdagen – innhald og arbeidsmåtar. Fagbokforlaget (s. 103 – 118)

Ryburn, M (1996): Myndiggjøring og fagfolks rolle ved plassering av barn. I Sandbæk og Tveiten (red.): Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familier. Kommuneforlaget ( s. 155 – 183)

Saasen, Randi (2002): Familierådslag: Nye metoder – Nye muligheterNordisk sosialt arbeid nr. 4/02 (s. 186 – 192)

Slettebø, Tor (2000): Empowerment som tilnærming i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid nr.2/00 (s. 75 – 85)

Stangvik, Gunnar (2001): Individuelle opplærings- og habiliteringsplaner.Abstrakt forlag. ( s. 15 – 43)

Oppslagsverk, lover og rundskriv som i fjor, samt:

I – 41/98 – Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt mv overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Rundskriv om Individuelle planer – Det kommer nytt. Nærmere beskjed vil bli gitt

Q-15/01 Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Q-16/2004 Mekling etter barnelova – endra frå 1. april 2004

Noen rundskriv kan bli utdelt, men alle rundskriv finnes under det enkelte departement – regelverk – rundskriv: http://odin.dep.no/hd/global/depliste/bn.html

Oppdaterte lover og forskriftene til loven finnes under Lovdata – gratis sider – lover etc.: http://www.lovdata.no/


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L