HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1SO05 Emne 2. Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis

Skriv ut Skriv ut
Emne 2. Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1SO05
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Inger Karin Norbye
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet belyser problemstillinger i samspillet mellom individ, gruppe og samfunn. Emnet tar for seg sentrale virksomhetsområder for sosialarbeidere i førstelinjetjenesten. Sentrale tema som behandles er perspektiver på barns utvikling og sosialisering, kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer tematiseres. Gjennom emnet vektlegges kunnskap om utsatte gruppers livssituasjon og hvordan profesjonell bistand kan tilrettelegges.

Å forstå sammenhengen mellom disse delemnene krever kunnskap fra samfunnsvitenskap, psykologi, etikk og juss, i tillegg til ulike arbeidsmetoder i sosialt arbeid.

Læringsmål

Studentene skal etter at emnet er gjennomført ha utviklet kunnskap om og forståelse for hvordan ulike teoretiske perspektiv, empiri og rammebetingelser får konsekvenser for valg av arbeidsmåter i sosialt arbeid. Emnet skal fremme grunnleggende kunnskap i:

  • Samfunnsmessige prosesser
  • Individ- og gruppeprosesser
  • Lovforståelse
  • Sosialfaglige arbeidsformer
  • Dokumentasjon og evaluering av samarbeid og eget arbeid
  • Dokumentasjon og evaluering av tjenester

Møte brukere med ulik bakgrunn og virkelighetsoppfatning på en respektfull og faglig måte

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike studentaktive læringsformer og det legges opp til individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og dialog.

Det kreves obligatorisk deltakelse på de deler av undervisningen som vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium og som har særlig relevans for praksis og forholdet til brukere.

Forkunnskaper

Forkunnskap som ved opptak til bachelor i sosialt arbeid + Bestått første studieår Bachelor i sosialt arbeid

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid

Emne er valgbart for
Emnet er ikke valgbart
Arbeidskrav

Det er knyttet 4 skriftlige arbeidskrav til emnet. Det vil i undervisningsplanen for hvert år bli fastsatt hvilke arbeidskrav som er individuelle og hvilke som skal gjennomføres i gruppe.

Eksamensform

Individuell 6 timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L