Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > HT - Tverrfaglig samarbeid - BVP, VPL, SOS - kull 2003 - 2006

HT - Tverrfaglig samarbeid - BVP, VPL, SOS - kull 2003 - 2006
Back Tilbake
Studiepoeng
0
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Denne pensumlisten gjelder for kull 2003 - 2006 på Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i vernepleie for studieåret 2005 - 2006.

Hvilket nummer på HT den har varierer på de tre bachelorstudiene.


Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per "Tverrfaglig samarbeid - perspektiver og strategi" Oslo: Universitetsforlaget, 2.utgave, 2004:

 • Del 1: "Hva er egentlig tverrrfaglig samarbeid?"
  Pensum: Noen nøkkelbegreper (s. 32 – 62)
 • Del 2: "Ulike teoretiske perspektiver"
  Pensum: Sosialpsykologisk perspektiv (s. 65- 83)
  Pensum: Profesjonsperspektivet (s. 84 – 108)
  Pensum: Kunnskapssosiologisk perspektiv (s. 128 – 173)
 • Del 3: "Et overordnet perspektiv på tverrfaglig samarbeid"
  Pensum: Kommunikasjon, sosialisering og virkelighetsforståelse (s. 177 – 200)

Godeseth, Marit (1992): Ansvarsgrupper. En metodisk innføring. Temahefte 1, Barnevernets utviklingssenter, NOVA.

I kompendium (kjøpes i Storkopi):

Barber, James (1991): Beyond Casework, Macmillian, London. Kap 3: A psychology of Empowerment (s. 29 – 41)

Borge, Lisbeth: Verdigrunnlag, sentrale prinsipper og utfordringer i psykisk helsearbeid. I Almvik og Borge ( 2000): Tusenkunstnerne – mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid. (s. 51 – 65)

Lidal, Eli: Helhetlig planlegging –et metodeverktøy for dokumentasjon, samhandling og Planutvikling. I Almvik og Borge ( 2000): Tusenkunstnerne – mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid (s. 83 – 89)

Elster, Ellen (1995): Tverrfaglighet i hjemmetjenesten og Organisering avhjemmetjenestene til fremme for tverrfaglig samarbeid. I Elster og Hegerstrøm (red.): Kommunale hjemmetjenester. Mangfold og muligheter. Tano (s. 179 – 216)

Grue, Lars (1999): Tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper – myte eller realitet, i Tidsskrift for Velferdsforskning nr. 3/99 (s. 176 – 182)

Helland, Håvard og Øia, Tormod (2000): Forebyggende arbeid. Kap. 1 i Helland og Øia (red.): Forebyggende ungdomsarbeid. Fagbokforlaget. ( s. 9 – 20)

Hjemdal Ole K., Nilsen Sigrun og Seim Sissel (1998): Kap. 1: Definisjoner og utbredelse og kap. 8: Selvhjelp som utfordring til profesjonelle. I Hjemdal, Nilsen og Seim: Selvhjelp. Kunsten å løfte seg etter håret. Cappelen Akademisk Forlag. (s. 23 – 43, s. 217 – 234)

Jacobsen, Dag Ingvar (1993): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Tverretatlig samarbeid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. I Repstad (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tano ( s. 70 – 112)

Kjellevold, Alice (1997): Samordning av hjelpetjenester innen kommunalforvaltningen. Kap. 13 i Lyngstad, Støkken og Lichtwarck: Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget (s.152 – 167)

Kjellevold Alice og Willumsen Elisabeth (1997): Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker. Kap. 2 i Kjellevold, Hærem, Midjo, Willumsen: Samarbeid for barnets beste, ad Notam, Gyldendal (s. 37 – 74)

Miller, Alison B. and Keys, Christopher B. (1996): Awareness, Action and Collaboration: How the Self - Advocacy Movement is Empowering for Persons With Developmental Disabilities. Mental Retardation, vol 34, no 5/96 (s. 312 – 319)

Nylehn, Børre (1997): Prosjektorganisering. Kap. 16 i Nylehn: Organisasjonsteori , kritisk analyse av utvalgte emner. Kolle forlag. (s. 287- 303

Nylehn, Børre (1999): Kjønn og organisasjon. Kap. 15 i Nylehn: Organisasjon og Ledelse. Kolle forlag (s. 291 – 304)

Robberstad, Helga (2002): Kommunepsykiatri – pionerar, vekst og utvikling Kap 9: Arbeidsdagen – innhald og arbeidsmåtar. Fagbokforlaget (s. 103 – 118)

Ryburn, M (1996): Myndiggjøring og fagfolks rolle ved plassering av barn. I Sandbæk og Tveiten (red.): Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familier. Kommuneforlaget ( s. 155 – 183)

Saasen, Randi (2002): Familierådslag: Nye metoder – Nye muligheter. Nordisk sosialt arbeid nr. 4/02 (s. 186 – 192)

Slettebø, Tor (2000): Empowerment som tilnærming i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid nr.2/00 (s. 75 – 85)

Stangvik, Gunnar (2001):Individuelle opplærings- og habiliteringsplaner. Abstrakt forlag. ( s. 15 – 43)

Til sammen: 517 sider

Obligatorisk oppslagsverk, lover og rundskriv:

Sosial og helsedepartementet (2001): Veileder for individuell plan. Publikasjonsnummer 1- 1026

Vi minner om artikkel i kompendium, fra pensum 1. studieår:

Starrin, Bengt (1997): Empowerment som tankemodell i Forsberg, Erik og Starrin, Bengt (red.): Frigjörande kraft, Stockholm: Gothia. Kap. 1


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L