Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Pensumliste - Økonomisk rådgivning

Pensumliste - Økonomisk rådgivning
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensumlitteratur

Halvorsen, Knut: Når det ikke er bruk for deg - arbeidsløshet og levekår. Gyldendal Akademiske ( 2004). Kap. 6 og 7.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak : Velferdsrett II - de sosiale tjenestene. Gyldendal Akademisk 2003. Kapitel 4 - taushetsplikt, Kapitel 6 - Familierett. Boka anbefales anskaffet fordi den inneholder flere relevante områder

Poppe, Christian : Gjeldsordning under press, SIFO. ( 2005)

Rokhaug, Egil : Gjeldsrådgivning og utenrettslige gjeldsordninger Eget forlag. Bestilles: e-rokhau@online.no eller tlf. 97 74 86 26, Del I, del II: kap. 7, kap.8, punkt 3 og 6, kap. 9, kap. 11 punkt 2, 3 og 4, kap. 12 punkt 2 og 4, kap. 13 – 16 og kap. 18.

Solstad, Asgeir: Pengene og livet. Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. Universitetsforlaget (2006).

Teigene, Eva : Fra kaos til kontroll, Gjeldsarbeid i praksis.Tano - Aschehoug, (2000)

Kompendium (kjøpes Storkopi)

  • St.meld. nr. 6 ( 2002 – 2003 ): Fattigdomsmeldingen. Innledning og sammendrag.
  • Terum, Lars Inge : Perspektiv på fattigdom Tidsskrift for velferdsforskning 2/1998
  • Cullberg, Johan : Dynamisk psykiatri. TANO, del II Angst
  • Håkonsen, Kjell Magne : Mestring og lidelse. Gyldendal 2000, Kap. 5 ( deler) og kap. 6
  • Asphaug, Ståle: “Hvordan kan økonomisk rådgivning være sosialt arbeid?” Prosjektoppgave.
  • Kvivesen, Hanne : ” Etiske perspektiver ved økonomisk rådgivning i sosialtjenesten” Artikkel Embla 2/2002
  • Aamodt, Laila : Den gode relasjonen. Ad Notam – Gyldendal 1997 Kap. 7.2 t.o.m. 7.6. Rammevilkår for relasjonsarbeid
  • Boe, E: Innføring i juridisk tenkning og rettskildelære. Oslo, Tano ( 1996) Kap. 6.1, 6.3, kap. 13.8 – 13.9, og 14.21 og 14.220
  • Ohnstad, Bente: Juss for helse- og sosialarbeidere. En innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. Fagbokforlaget 2005.Kap. 4. Grunnleggende juridiske begreper.

Oppslagsverk

Lovsamling for økonomiske fag, 2003 - 2004. (Rød utgave)


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L