Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > INT1002 Internasjonal politikk

Internasjonal politikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1002
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale institusjoner og aktører på den internasjonale arena. Det tar for seg temaene utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, samt konflikt og samarbeid mellom stater.

Internasjonal politikker inndelt i tre hovedområder. Det første presenterer en teoretisk tilnærming der ulike perspektiver på strukturer og egenskaper ved det internasjonale systemet gjøres rede for. Det andre hovedområdet diskuterer forholdet mellom stater og internasjonale organisasjoner, internasjonale regimer og andre ikke-statlige aktører. Her gjøres begrepene makt og innflytelse rede for og ulike utenrikspolitiske virkemidler presenteres. Et tredje hovedområde presenterer sentrale internasjonale organisasjoner. Det gjøres rede for oppbygning av - og virkeområdene til ? organisasjoner som FN, NATO, OSSE og WTO. I tillegg presenteres hovedtrekk ved den europeiske integrasjonsprosessen, samt EU som institusjon og politisk aktør. Organisasjonenes rolle med hensyn til å fremme sikkerhet, utvikling og å bilegge konflikter vektlegges. Emnet har et empirisk komparativt fokus der utviklingstrekk, likheter og forskjeller mellom mellomkrigstid, kald krig og perioden fra den kalde krigens slutt til krigen mot terror diskuteres.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i karaktertrekk ved det internasjonale systemet og evne til å forstå og å analysere utviklingstrekk og tendenser i internasjonal politikk. I tillegg gir emnet studentene kunnskap om oppbyggingen og virkemåten til sentrale internasjonale organisasjoner og grunnlag for å forstå hvilken rolle disse spiller for å fremme samarbeid mellom stater og å bilegge konflikt.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Forkunnskaper

Som for årsstudium i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorstudier ved HiL (Hvilke studier som vil bli tilbudt emnet som valgemne vil bli klart senere)
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig individuell oppgave på 6-9 sider, samt en gruppepresentasjon over en oppgitt pensumtekst på seminar.

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L