Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > INT1003 Global kommunikasjon og kultur

Global kommunikasjon og kultur
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Øyvind Kalnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Globaliseringen innenfor kommunikasjon og kultur har store konsekvenser, både for internasjonal politikk som arena og for nasjonalstatene som hittil har vært de sentrale aktørene her. Emnet søker å belyse disse konsekvensene og paradoksene som er innebygget i dem.

For det første hvordan globalisering kan forstås som integrasjon, i den betydning at vi veves stadig tettere sammen på kryss og tvers av landegrenser. Emnet tar opp hvordan dette skjer gjennom for eksempel ny medieteknologi, migrasjon, globale symboler og universalisering av normer og verdier. Denne siden av globaliseringen avspeiles i begrep som ?the end of history? og ?the global village?. For det andre belyses hvordan globalisering paradoksalt nok også innebærer fragmentering og nye konflikter. Det vises hvordan felles nasjonale kulturelle identiteter splittes opp i flerkulturelle samfunn og globale subkulturer, samt hvordan globalisering kan forstås som imperialisme og hegemoni. I forlengelsen av dette tar emnet opp hvordan betydelige motkrefter kan mobiliseres, til forsvar av nasjonal kultur og politisk styringskapasitet, eller av ikke-vestlige sivilisasjoner.

Læringsmål

Studentene skal lære å forholde seg kritisk til globalisering som prosess og begrep, i den betydning å forstå det tvetydige og paradoksale ved dette. Videre skal de bli i stand til å forstå hvordan disse endringene i kultur- og kommunikasjonsmessige mønstre virker inn på internasjonal politikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Forkunnskaper

Som for årstudium i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorstudier ved HiL (Hvilke studier som få tilbud om å ta emnet som valgemne vil bli klart senere)
Arbeidskrav

En godkjent gruppepresentasjon over selvvalgt tema, samt presentasjon over en oppgitt pensumtekst på seminar.

Eksamensform

Muntlig eksamen med presentasjon av hjemmeeksamensoppgave og pensumoverhøring.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L