Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED3002 Pedagogikkens historie og grunnbegreper

Pedagogikkens historie og grunnbegreper
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Øivind Haaland og Harald Thuen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Undervisningen vil rette søkelyset mot noen historiske hovedlinjer av idéhistorisk og institusjonell karakter i utviklingen av pedagogikk som vitenskap og forskningsdisiplin. Pedagogikken som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets gjenstand, men også gi grunnlag og ansatser til handling. Dette innebærer at etiske og normative spørsmål står sentralt i faget både på et praktiske og teoretiske perspektiv. I lys av ulike grunnbegreper innen pedagogisk teori reises etiske spørsmål knyttet til makt og oppdragelse, eksempelvis frihet og determinisme, inngrep og overgrep, individualitet og myndighet. Spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse vil på denne måten stå sentralt når man tar for seg utvalgte begrepsfelt i faget. Aktuelle problemstillinger kan være: Hvilke internasjonale, idéhistoriske linjer ligger til grunn for faget? Hvordan har pedagogikk som vitenskap blitt etablert og tatt form i Norge? Hva er læring? Hvilke perspektiver ligger til grunn for ulike læringsteorier? Hva er kunnskap? Hvordan varierer oppfatninger av kunnskap med teorienes grunnbegreper? Hvilke betydning har institusjonen hatt i pedagogisk sammenheng? Hvordan virker ulike kulturelle kontekster inn på oppdragelse, danning og læring?

Læringsmål

Pedagogikkens historie og grunnbegreper skal gi innsikt i fagets vitenskapshistorie og sentrale teorier og begreper som ligger til grunn for faget. Det gir studentene anledning til teoretiske studier av oppdragelse, undervisning og utdanning, der begreper som læring, kunnskap og danning står sentralt. Det henter innsikt fra sentrale deldisipliner i faget som pedagogisk idéhistorie, utdanningshistorie, pedagogisk filosofi, pedagogisk psykologi og pedagogisk sosiologi. Studiearbeidet skal gi studentene øvelse i å analysere praktisk pedagogiske problem i ulike kontekstuelle sammenhenger, eksempelvis knyttet til institusjon, kultur og profesjon. Målet er at studentene tilegner seg:

  • kunnskap om pedagogikkens vitenskapshistorie, bl.a. ved studier av klassiske tekster
  • innsikt i sentrale teorifelt innen pedagogikken: oppdragelse, undervisning og utdanning
  • innsikt i begreper som kunnskap, læring og danning
  • øvelse i kritisk analytisk anvendelse av teori på praktisk pedagogiske problemer
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet tilbys hvert studieår og vil strekke seg over hele semesteret. Undervisningen vil bli organisert i samlinger som strekker seg over 2 dager. Arbeidsformene i emnet vil bestå i en veksling mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det forventes at studentene gjennom seminarer tar aktivt del i undervisningen ved å legge fram egne arbeider og ved litteraturpresentasjoner.

Det legges opp et pensum på rundt 1000 sider, hvorav ca 300 sider er selvvalgt.

1. samling: Pedagogikk som vitenskap og fag.

2. samling: Pedagogikkfaget og dannelsesbegrepets aktualitet. -Pedagogikk fra Locke og Rousseau til Derrida og Kristeva.

3. samling: Behaviorisme og pedagogikk. -Humanisme og pedagogikk.

4. samling: Pragmatisme og pedagogikk. -Konstruktivisme, kunnskap og erfaring.

5. samling: Postmodernitet, danningsbegrepet og pedagogikk.

6. samling: Foreløpig åpent.

Forkunnskaper

Som for masterstudiet i pedagogikk

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Masterstudiet i pedagogikk.


Eksamensform

Studentene skal skrive en oppgave knyttet til en problemstilling som er relevant innenfor emnets tematikk. Oppgavens omfang skal være 10-15 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L