Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Spesialpedagogikk: Deltakelse og marginalisering (masternivå)

Spesialpedagogikk: Deltakelse og marginalisering (masternivå)
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I studiet behandles sentrale spørsmål i tilknytning til dagens ideologi og rammebetingelser for opplæringen, og hvilke konsekvenser dette har for spesialpedagogisk virksomhet. Mellom dette tar en opp forståelse av prosesser for inkludering, marginalisering og ekskludering, sosial rettferdighet og demokrati. Det gis en bred, grunnleggende innsikt i forhold som kan fremme eller hemme utvikling og læring, hvilke barrierer en kan støte på og hvilke tiltak kan være aktuelle. Hvordan gode og forebyggende oppvekst- og opplæringsmiljø kan legges til rette, vil være sentralt tema, herunder samarbeid med nærmiljø og foreldre. I denne sammenheng belyses forhold rundt rettssikkerhet, og hvordan samarbeid med barn og foreldre best kan gjennomføres. Det gis en oversikt over hvordan funksjonshemming kan komme til uttrykk, og over primære og sekundære effekter. Ulike handlings- og behandlingstilnærminger til funksjonshemming og avvik tas opp, fra individorienterte til miljøorienterte arbeidsmåter. Det gis en innføring didaktiske dilemmaer, overveielser og valg, herunder bruk av IKT-medier. I en praksisperiode/feltstudium på to uker skal studentene få nærmere praktisk innblikk i situasjoner og prosesser som er relevante for spesialpedagogisk virksomhet. Det legges inn et feltarbeid på to uker.

Under denne modulen kan det bli aktuelt å tilby valgfrie videreutdanningskurs (betalingskurs) med bidrag fra kompetansesentre i regionen.

 

Læringsmål

Spesialpedagogikk dreier seg om studiet av avvik og funksjonshemming i opplæringen, dels forklart som resultat av samfunnsprosesser, og dels som individuelle forskjeller. Denne modulen er et tilbud til de som ønsker økt innsikt og forståelse for opplæringen av utsatte barn og unge. Hovedfokus vil være på skoler og barnehager.Studentene skal tilegne seg grunnleggende kompetanse og innsikt i spesialpedagogikk generelt, og i arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse. De vil få en innføring i å vurdere, planlegge og legge til rette tiltak innen opplæring og forebyggende virksomhet.

Undervisnings- og læringsmetode

Det veksles mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier. Gjennomføring av et feltarbeid på to uker.

Det legges opp et pensum på rundt 1000 sider, hvorav ca 300 sider er selvvalgt.

Forkunnskaper

Som for masterstudiet

Emne er valgbart for
Master i pedagogikk
Arbeidskrav

Det forventes at studentenedeltar på minst 3/4 av undervisningen på samlingene.

Eksamensform

Studentene skriver en oppgave om et selvvalgt, godkjent tema innenfor modulen, 10-15 sider, der feltarbeidet trekkes inn. Det gis karakter på oppgaven som inngår i utregning av en felleskarakter for studiet, tilsvarende 15 studiepoeng av 120 studiepoeng.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Befring, E., Tangen, R. (2004): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. Kap. 1, 2, 19, 20, 21 - 1. samling

Hammerlin, Y. og Larsen, E. (1997): Menneskesyn i teorier om mennesket. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (Kap. 1-4) 2. samling

Stevenson, L. (1994): Syv teorier om menneskets natur. Oslo: Cappelen ) 2. samling

KUF (2001): Veiledning. Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring. Regelverk, prosedyrer og prosesser. Oslo: Læringssenteret. Finnes på: http://www2.skolenettet.no/imaker?id=27826&malgruppe=0&trinn=0&pagenumber=0&aid=27715 (54 s.) 1.samling

Kompendium (kjøpes i Storkopi):

Bråten, I. (1996): Om Vygotskys liv og lære. I: Bråten, I., (red.) Vygotsky i pedagogikken (s. 13-42) 3. samling

Bråten, I. (1996): Om Vygotsky som forløper for metakognitiv teori. I: Bråten, I., (red.) Vygotsky i pedagogikken (s. 74-96) 3. samling

Enerstvedt, R.I.: (2002)Om individualitet Demo 2/3 , 2002 2. samling

Enerstvedt, R.I.: (1998) Normalitetstanken, hva representerer den og hvilke konsekvenser har den for funksjonshemmede? Foredrag holdt 28.06.98 på seminaret ”Funksjonshemmede i Samfunnet”. 2. samling

Hansen, M. (2000): Diagnoser og specialundervisning. I: Holst, J. M.fl.: Specialpædagogik i en brydningstid. København: Forlaget Systime. (11 s.) 1. samling

Haaland, Ø.(1982) PPD-arbeideren som ”klovn” og som ”rakker”. Spesialpedagogikk Nr. 6 1982 s. 22-27 2. samling

Haaland, Ø. (1991) Om terapivirksomhet. Med eksempel i et etnopolitisk framstøt. Virksomhetsteorien. En innføring- og eksempler s. 105-117, Oslo: Falken forlag 2. samling

Janzen, W. (1979) A Marxist view of disability, Oppland distriktshøgskole skrifter 21, 1979 s. 24-33 2. samling

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Kap. 1.4: Sentrale begrep. Kap. 3: Menneskeverd, solidaritet, et samfunn for alle (13 s.) 1. samling

*Opplæringslova: Utdrag fra kap. 1, 2, 5, og 9 (10 s.) 1. samling

Rådet For Funksjonshemmede (1999): Den inkluderende skolen – uttalelse fra Rådet For Funksjonshemmede. (Brev av 12.04.99 til Statsråd Jon Lilletun, KUF) (10 s.) 1. s amling

Steinnes, J. (2004): Er det mulig å være pedagog? I: Steinsholt, K. og Løvlie, L. (red.) Pedagogikkens mange ansikter: Pedagogikkens idehistorie fra antikken til det postmoderne. (s. 670-683). Oslo: Universitetsforlaget 4. samling

Støfring, E. (2003): Hvis side står vi på? Inkludering og mulighetenes politikk . Spesialpedagogikk 4/03. (8 s.) 1. s amling

Ytrehus, L.A. (2001): Innledning: Forestillinger om ”den andre”. I: Ytrehus, L.A.(2001): Forestillinger om ”den andre”. Kristiansand: Høgskoleforlaget. (21 s) 4. samling


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L