Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED3003 Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring

Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3003
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Bjørn Overland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal bidra til at skolebasert vurdering og data fra Skoleporten.no kan brukes aktivt i skolenes arbeid med å utvikle elevenes læringsmiljø slik at alle elever får tilpasset opplæring og gode muligheter for læring og utvikling. Aksjonslæring er den sentrale strategi for å skape vurdering og utvikling gjennom studiet

Aksjonslæring har som intensjon å fremme både individuell og kollektiv læring i personalet. Gjennom slik læring utvikles deltakernes kompetanse innenfor skolebasert vurdering Deltakernes fortellinger fra skolens hverdag er et viktig innhold i aksjonslæringen. Fortellingene fra skolens folk er kvalitative data som er med på å nyansere og utfylle andre data, blant annet fra Skoleporten.no.

I emnet vil disse tre tema ha hovedfokus:

  1. Skolen som organisasjon og læringsarena.
  2. Inkludering og tilpasset opplæring, blant annet i sammenheng med nasjonale prøver (data for skoleporten).
  3. Ledelse og tilrettelegging av skolebasert vurdering.
Læringsmål

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og arbeidsmåter i skolebasert vurdering og aksjonslæring. Etter gjennomføring av studiet skal deltakerne ha økt sin kompetanse for veiledning og deltakelse med å:

  • planlegge og gjennomføre skolebasert vurdering
  • arbeide med skolebasert vurdering som et systematisk og integrert ledd i skolens løpende endrings- og utviklingsarbeid
  • integrere bruken av Skoleporten.no i skolens arbeid med skolebasert vurdering
  • legge opp til og lede aksjonslæringsprosesser som et bidrag i skolens utviklingsarbeid.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil bli lagt opp rundt studiesamlinger og obligatorisk arbeid i periodene mellom samlingene.

Det er en forutsetning at deltakerne aktivt benytter IKT i dette emnet. Denne forutsetningen vil gi føringer til innhold og arbeidsmåter, og til den IKT - kompetanse deltakerne må tilegne seg for å gjennomføre emnet.

Samlingene vil ha fokus på hvert av de tre hovedtemaer i emner. I mellomperiodene vil deltakerne arbeide i IKT - nettverk, både innenfor en mindre gruppe, med alle øvrige deltakere på studiet og med de faglige ansvarlige lærerne fra høgskolen.

Mellomperiodene vil styres av læringsmateriell som legges ut på nettet. Her vil det vises til aktuell litteratur og til problemstillinger og oppgaver som kan bearbeides i grupper og i plenum. Et gjennomgående arbeid vil knyttes til planlegging, gjennomføring og vurdering i et aksjonslæringsprosjekt. Emnet har ikke mandat til å initiere konkret virksomhet i en skole. Men det vil være ønskelig at deltakerne gjennomfører et konkret opplegg. Alternativt kan deltakerne planlegge, begrunne og analysere et aksjonslæringsprosjekt knyttet til et case.

Pensum utgjør ca. 1000 sider, hvorav 750 sider utgjør obligatorisk pensum og 250 sider selvvalgt.

Forkunnskaper

Som for masterstudiet

Emne er valgbart for
Masterstudiet i pedagogikk.
Arbeidskrav
  • deltakelse på minst 3/4 av undervisningen på samlingene
  • deltakelse i nettarbeidet i arbeidsgrupper og i felles diskusjonsforum
  • mindre innleveringsoppgaver underveis
Eksamensform

Arbeidet innen modulen dokumenters gjennom en skriftlig oppgave på 10-15 sider, som vil være en avsluttende rapport fra aksjonslæringsprosjektet. I tillegg er det muntlig prøving (justering av skriftlig karakter).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L