Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SPE3004 Deltakelse og marginalisering IV

Deltakelse og marginalisering IV
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SPE3004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Kunnskap om individuelle vansker og problemutløsende miljøfaktorer og alternative synsmåter og tiltak
  • Didaktiske overveielser og valg
  • Feltarbeid/spesialpedagogisk praksisperiode
  • Kunnskap om forebygging og tidlig hjelp
  • IKT i spesialpedagogisk virksomhet

I dette emnet skal studentene undersøke nærmere arbeidsmetoder i spesialpedagogisk virksomhet. En vil videre behandle grunnleggende spørsmål rundt bærekraft, sosial rettferdighet og medborgerskap i et deltakende demokrati, likeverds-, likeretts- og livskvalitetsspørsmål, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier. Det gis en bred, grunnleggende innsikt i forhold som kan fremme eller hemme utvikling og læring, hvilke barrierer en kan støte på og hvilke tiltak kan være aktuelle. Hvordan gode og forebyggende oppvekst- og opplæringsmiljø kan legges til rette, vil være sentralt tema, herunder samarbeid med nærmiljø og foreldre. I denne sammenheng belyses forhold rundt rettssikkerhet, og hvordan samarbeid med barn og foreldre best kan gjennomføres. Det gis en oversikt over hvordan funksjonshemming kan komme til uttrykk, og primære og sekundære effekter. Ulike handlings- og behandlingstilnærminger til funksjonshemming og avvik tas opp, fra individorienterte til miljøorienterte tilnærminger. Det gis en innføring didaktiske dilemmaer, overveielser og valg, herunder bruk av IKT-medier. Hovedfokus vil her være på skoler og barnehager. I en praksisperiode/feltstudium på to uker skal studentene få nærmere innblikk i situasjoner og prosesser som er relevante for spesialpedagogisk virksomhet. Denne gir studentene nærmere innblikk praksisfeltets problemstillinger, mellom annet også mulighet for refleksjon over eget faglige ståsted.

Under dette emnet kan det bli aktuelt å tilby valgfrie videreutdanningskurs (betalingskurs) med bidrag fra kompetansesentre i regionen.

Læringsmål

Å tilegne seg innsikt i strategier og arbeidsmåter for spesialpedagogisk virksomhet iet bærekraftig samfunn

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier. Gjennomføring av en praksisperiode på to uker.

Forkunnskaper

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning helse- eller sosialfaglig utdanning. Gjennomført emne 1-3.(Jfr. ellers ?Målgrupper og opptakskrav?

Gjennomført og godkjent emne 2 og 3.

Emne er obligatorisk for

Master i Spesialpedagogikk


Arbeidskrav

Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnet (inntil 15 sider). Det gis veiledning. Rapport fra feltarbeidet (praksisperiode) inngår i essayet. Muntlig framlegging og drøfting av emneoppgaven, sammen med lærere og medstudenter.Praksisdelen kan knyttes til studentenes egen arbeidssituasjon.

Praksisperiode og rapport fra denne skal være godkjent og bestått

Bokstavkarakterer, A-E er "Bestått", F er "Ikke bestått"

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L