Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SPE3004 Rådgivning og endringsarbeid

Rådgivning og endringsarbeid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SPE3004
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Helhetlig, økologisk forståelse for og tilrettelegging for forskjellighet og inkludering, rettet mot skoler, barnehager, andre institusjoner og familier. Strategier i rådgivning og innovasjon.
  • Rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
  • Anvendelse av IKT-medier i rådgivningskonteksten
  • Innføring i og øvelse i ferdigheter og grunnleggende egenskaper for rådgivning.
  • Kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid
  • Forskjellige former for kunnskap som analytisk felt i rådgivning
  • Språkkritisk tilnærming i rådgivning og endringsarbeid
  • Etiske perspektiver

I dette emnet skal studentene fordype seg i rådgivning og endringsarbeid (innovasjon) som perspektiv for strategi og metode i tilrettelegging for inkluderende oppvekstmiljøer. De skal få innsikt i kartleggingsmetoder for å fremme endrings/forbedringsprosesser, såvel på individ-, som på gruppe- og systemnivå. Det skal arbeides med studentenes egen praksisteori og etiske ståsted for rådgivning og endring i spesialpedagogisk virksomhet, relatert til bærekraftigesamfunn. Studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å legge til rette for, lede og gjennomføre rådgivnings-/endringsprosesser. Studentene skal kunne formidle spesialpedagogisk kunnskap om arbeidet i slike prosesser. Det tas utgangspunkt i problemstillinger som møter en i skole, barnehager, opptrenings- og utdanningsinstitusjoner. Det legges opp til praksisforankring og høy grad av studentdeltakelse, gjennom drøfting av spørsmål knyttet til ulike didaktiske problemstillinger i eget feltarbeid. Spesielt fokus vil bli lagt på de krefter og prosesser som bidrar til å konstituere spesialpedagogiske tiltak, og ulike tilnærminger som kan fremme utvikling og endring i retning av inkluderende fellesskap, f.eks.Gjennom språkkritikk og andre analyseformer. Det tas i denne sammenheng utgangspunkt i studentenes egne idéer om utviklings- og endringsprosesser.

Under dette emnet kan det bli aktuelt å tilby valgfrie videreutdanningskurs (betalingskurs), m.a. testsertifisering, med bidrag kompetansesentre i regionen og andre.

Læringsmål

Å skaffe seg innsikt i og kunnskap om rådgiverrolle og rådgiverfunksjon, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet, strategier og metoder for endring, fornyelse og transformasjon ved rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå iet bærekraftig samfunn.

Undervisnings- og læringsmetode

Problembasert og praksisrelatert arbeidsform, med mellom annet IKT-basert veiledning.Etiske dilemmaer behandles som gjennomgående tema. Det legges vekt på studentenes egne valg og egen utvikling, med fokus på oppdatert empiri og teori på feltet. Oppgavebasert feltarbeid over 2 uker innen studenters valg av fordypning, som videreføres i mastergradsoppgaven. Feltarbeidet skal forene fordypning og rådgivning/innovasjon.

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

Forkunnskaper

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning helse- eller sosialfaglig utdanning. Gjennomført emne 1-4. (Jfr. ellers ?Målgrupper og opptakskrav?

Emne er obligatorisk for

Master i spesialpedagogikk


Arbeidskrav

Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnet (inntil 15 sider). Det gis veiledning.Dette utarbeides på grunnlag av rapport fra feltarbeid på inntil 15 sider. Valgfri fordypning innenfor rådgivning/veiledning på individnivå (herunder sakkyndig utredning), innovasjon på systemnivå, eller kombinasjoner. Rapport fra feltarbeid kan ha en lengde på inntil 12 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L