Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OLA1001 Innføring i organisasjon og ledelse

Innføring i organisasjon og ledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
august - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet er innføringsemnet til Bachelor i Organisasjon og ledelse, og skal gi studentene kjennskap til sentrale modeller og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse, samt forutsetninger for å kunne beskrive, analysere og forstå hvordan en organisasjon er bygget opp og fungerer i samspill mellom menneskelige og materielle ressurser.

Det legges vekt på et anvendt, praktisk perspektiv hvor faglig teori skal gi grunnlag for bredde i forståelse og refleksjoner knyttet til ledelses- og styringsproblemer i moderne organisasjoner.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og for problemstillinger knyttet til ledelse og styring i moderne virksomheter. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper, analytiske ferdigheter og holdninger, som forbereder dem til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i offentlige, private og frivillige organisasjoner.

Sentrale temaer vil være:

Kunnskap om ulike typer organisasjoner, mål, oppgaver og teknologi, grunnleggende prosesser i organisasjoner, organisasjonen som et sosialt system, individet i organisasjoner, effektivitet i organisasjoner, organisasjoner og omgivelser, makt, autoritet og konflikter i organisasjoner, organisasjonsutforming og formell struktur, læring i organisasjoner, endring av organisasjoner, ledelse, ledelsesarbeid og lederroller, organisasjonskultur, nettverksorganisering.

Undervisnings- og læringsmetode
  • Det vil bli gitt forelesninger, som følges opp med seminarer.
  • Det vil bli arrangert ekskursjoner til aktuelle bedrifter og virksomheter.
  • Det vil bli arrangert flerfaglige verksteder, med utgangspunkt i en problembasert tilnærming.
  • Det vil bli skriftlige øvelser, som det blir gitt veiledning på.
Forkunnskaper

Må kunne lese engelsk faglitteratur.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Arbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i løpet av emnet (både gruppe og individuelt).

Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2007): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget, 3, utg. 500 s. ISBN 978-82-450-0517-2, h.

Christensen,T., P. Lægreid, P. Roness, K.A. Røvik (2004). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetesforlaget, Oslo. 195 s. ISBN 82-15-00404-0

Rienecker, L og P.S. Jørgensen (2006): Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget. 366 s. ISBN 13: 978-82-450-0452-6
(Denne boka vil bli brukt gjennom hele bachelorutdanningen som en viktig støtte ifb. skriving av oppgaver.)

Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget. 3.utg. 203 s.. ISBN 978-82-450-05189

I kompendium (Kjøpes Storkopi):

1. Busch, T., J.O. Similä, og J.O. Vanebo (2003): Organisasjon og ledelse. Et integrert perspektiv. Arbeidsbok og casesamling. Oslo: Universitetsforlaget (kap.6 side 43-52).
2. Hatch, M.J. (2005): ”Why Study Organization Theory?” i M.J. Hatch og A.L. Cuncliffe ”Organization Theory – Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives”. Oxford: Oxford University Press (Kap.1, side 3-23).
3. Mintzberg, H. (1999). ”Lederens jobb: Folklore og fakta”. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 4: (side 69-88).
(Opprinnelig publisert under tittelen ”The Manager’s Job: Folklore and Fact”, Harvard Business Reviews March/April 1990.)
4. Morgan, G. (1998): Organisasjonsbilder. Innføring i organisasjonsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap.2, side 23-43).
5. Nergaard, K og T.Aa. Stokke (2005): ”Organisasjoner og tariffavtaler” i H. Torp (red.) Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap.6, side 111-132).
6. Riddersråle J. og K.A. Nordstrøm (2004): Karaoke kapitalismen. Ledelse for menneskeheten. Oslo: Universitetsforlaget (kap.1, side 15-30, og kap.6, side 93-111).
7. Weber, M. (1971): Makt og byråkrati. Oslo: Gyldendal (kap.V, side 107-157).
8. Wollebæk,D., P. Selle, H. Lorentzen (2000):” Perspektiver på frivillig organisering” i D.Wollebæk, P. Selle og H. Lorentzen Frivillig innsats. Bergen: Fagbokforlaget (side 75-103).
(Totalt for kompendiet ca.190 s.)Supplerende / anbefalt litteratur

Bolman, L.G. og T.E. Deal (2004): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse Struktur, sosiale relasjoner og symboler. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fincham, R. og P. Rhodes (2005): Principles of Organizational Behaviour. Oxford: Oxford University Press.

Grønhaug, K., O. Hellesøy, G. Kaufmann (2001): Ledelse i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Hatch, M.J. og A.L. Cuncliffe (2005):”Organization Theory – Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives”. Oxford: Oxford University Press.

Morgan, G. (1998): Organisasjonsbilder. Innføring i organisasjonsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Strand, T. (2007): Ledelse, organisasjon og kultur. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Taylor, F.W. (2006): Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse. Linda Sangolt- Oversettelse og introduksjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L