Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FOSPEXFAC Ex. fac II. Fordypning i Samfunnsvitenskapenes Vitenskapsteori

Ex. fac II. Fordypning i Samfunnsvitenskapenes Vitenskapsteori
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FOSPEXFAC
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Trond Jakobsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer:

  1. Framveksten av Samfunnsvitenskapene/Positivismestriden/Forholdet Naturvitenskap/Samfunnsvitenskap
  2. Modeller av Menneske og Samfunn/Rasjonelle Aktører/Determinstiske Modeller/Biologiske Modeller/Sosiale Modeller
  3. Samfunnsvitenskapenes Vitenskapsteori/Filosofi
  4. Samfunn og Rasjonalitet/Webers Rasjonalitetstyper/Hermeneutikk og Rasjonalitet
  5. Forskningsopplegg/Kvalitativ Metode/Kvantitativ Metode/Filosofisk Tilnærming
  6. Metodologisk Individualisme/Metodologiske Kollektivisme/Funksjonalisme
  7. Forsker og Forskningsopplegg/Deltager og Tilskuer/Dobbelthermeneutikk
  8. Samfunnsvitenskapene og Samfunnet
  9. Normativ Argumentasjon/Verdiargumentasjon om Samfunn og Samfunnsforhold
  10. Verdifrihet/Vitenskapens Ethos og Forskningsetikk

Poenget med kurset er å videreføre de problemstillinger som er tatt opp i ex.fac 1 fellesdel til en videre fordyping i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori (ex.fac 2S). Her vil det bli lagt vekt på en grundigere innføring i samfunnsvitenskapenes framvekst, historie og nåtid. Positivismestriden slik den kom til uttrykk i samfunnsvitenskapene vil bli vektlagt. Dette for å illustrere noen av de problemer som springer ut av teorien om ”vitenskapenes enhet” og som reiser seg i sammenheng med forståelsen av samfunnsvitenskapene f.eks i forhold til vitenskap generelt. Videre vil det bli lagt vekt på å introdusere ulike menneskemodeller og samfunnsmodeller som er/har vært aktuelle i samfunnsvitenskapene. Samfunnsvitenskapenes spesielle vitenskapsteori/filosofi vil så bli drøftet og klargjort bl a i forhold til de oven nevnte problemstillinger. Webers rasjonalitetstyper og ”oversettbarhetsproblemet” spesielt knyttet til ulike samfunnsvitenskapelige forklaringstyper blir videre utviklet i mer detalj. Metodologisk individualisme og kollektivisme klargjøres iforhold til det oven nevnte. Problemer knyttet til hermeneutisk forskning, dobbelhermeneutikk, tilskuer og deltager vil også stå sentralt. Videre vil det bli gitt en grundigere innføring i kvantitative og kvalitative metode perspektiver og deres betydning for ulike forskningsopplegg i samfunnsvitenskapene. En filosofisk vurdering av disse blir gitt. Samfunnvitenskapenes plass i det videre samfunn blir problematisert og diskutert. Ettersom normativ argumentasjon er viktig i sammenheng med anvendelsen av samfunnsvitenskapelig viten og forskning i politikk og på andre områder, blir ulike modeller for denne typen argumentasjon og deres begrunnelse klargjort. Kurset avsluttes med å vektlegge verdifrihetstesen, vitenskapens ethos og de ulike etiske problemstillinger og dilemmaer som kan reise seg i sammenheng med forskning på mennesker og samfunn.

Læringsmål

Formålet med kurset er:

1) å gjøre studentene oppmerksomme på de spesielle forhold som kjennetegner samfunnsvitenskapenes vitenskapelige status,

2) å gjøre studentene fortrolige med de spesielle teorier og begreper som er/kan være virksomme i samfunnsvitenskapelig forskning,

3) å gjøre studentene oppmerksomme på hva slags metoder som er virksomme i samfunnsvitenskapelig forskning og de forutsetninger og problemer som hefter ved bruk av disse metoder

4) å gjøre studentene i stand til å se hva slags betydning samfunnsvitenskapelig forskning har for samfunnet og

5) bevisstgjøre studentene i forhold til de etiske problemer og dilemmaer som reiser seg i sammenheng med samfunnsvitenskapelig forskning.

Undervisnings- og læringsmetode

6 forelesninger a 4t og 6 gruppearbeid a 2t

Forkunnskaper

Ex. phil og Ex. fac I

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag,


Arbeidskrav

En oppgave som vurderes godkjent/ikke godkjent. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Eksamensform

3 timers individuell skriftlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L