Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED3001 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Masternivå)

Vitenskapsteori og forskningsmetode (Masternivå)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
140
Emneansvarlig
Trond Jakobsen + veiledere fra alle mastere
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Undervisningen legger til rette for mange mulige problemstillinger. Litteraturen vil derfor ha et bredt tilfang. Den omfatter både vitenskapshistoriske og vitenskapsteoriske/filosofiske problemstillinger, kvantitative og kvalitative metoder og etiske problemer som reiser seg i forskning. En vil særlig fokusere på fire emneområder:

a) hva er vitenskap og kunnskap?,

b) samfunnsvitenskapenes og humanioras vitenskapsteori,

c) kvantitativ og kvalitativ metoders vitenskapsteoretiske status, samt

d) vitenskap og etikk.

Læringsmål

Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder skal gi innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder som er nødvendig for et høgere grads studium. Målsettingen er at studentene skal utvikle forståelse for vitenskapelig kunnskap slik at de kan vurdere kritisk kvaliteten på kunnskapen, hvilke muligheter og begrensninger den har, og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner. Dette innebærer at studentene skal få innsikt i de filosofiske og teoretiske problemer som reiser seg i sammenheng med vitenskapelig kunnskap og bruk av metoder i forskningsprosessen. Særlig vekt vil bli lagt på samfunnsvitenskapene og humanistisk orientert vitenskapsteori. Kvantitativ og kvalitativ metode og forskningsopplegg vil også stå sentralt. Hensikten er å sette studentene i stand til både å produsere vitenskapelig kunnskap og å kritisk vurdere vitenskap og kunnskap/forskning, samt vitenskapelige tekster og resultater.

Studentene skal:

  • tilegne seg innsikt i hvordan vitenskap og forskning blir vurdert, blant annet ved å tilegne seg kjennskap til grunnleggende vitenskapsteoretiske og vitenskapsfilosofiske begreper og perspektiver
  • tilegne seg kunnskap om konkrete framgangsmåter i produksjon av kunnskap og forskning, samt en forståelse av hvordan vitenskapelig kunnskap begrunnes, det vil si de kunnskapsmessige standarder som vitenskapelige metoder hviler
  • utvikle forståelse for hvilke etiske problemer som reiser seg i sammenheng med vitenskap og forskning, kunne ta hensyn til, etiske problemstillinger i forskningen, spesielt samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning.
  • oppøve evne til å forholde seg kritisk til egne og andres vitenskapelige påstander og resultater
Undervisnings- og læringsmetode

Emnets gjennomføring er todelt:

- vitenskapsteori og etikk

- kvantitativ og kvalitativ metode

Arbeidsformene i emnet er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det vil også bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Forkunnskaper

Som for Masterstudiet

Emne er obligatorisk for

Masterstudier ved pedagogikk, spesialpedagogikk og film- og fjernsynsvitenskap


Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav knyttet til forskningsmetode (Ikke for studieåret 2007/2008).

Eksamensform

Studentene skriver et essay om vitenskapsteoretiske problemstillinger på 10-15 sider. Teller 75% av karakteren

Det vil bli avholdt en 4 timers skriftlig eksamen knyttet til kvantitativ og/eller kvalitativ metode. Teller 25% av karakteren

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L