Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > INN3009 Markedsanalyse, markedssegmentering og kundeanalyse

Markedsanalyse, markedssegmentering og kundeanalyse
Back Tilbake
Kode
INN3009
Studiepoeng
15
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Undervisningen innledes med en gjennomgang av sentrale temaer innenfor faget markedsanalyse etterfulgt av en gjennomgang av segmenteringsbegrepet og ideen om kundetilfredshet. Disse temaene vil også bli illustrert med praktiske eksempler, både i en markeds- og en kundekontekst. Dernest gjennomgås de mest relevante statistiske teknikkene for disse temaene. Mot slutten av kurset presenteres studentene for de caseoppgavene de skal jobbe med parvis. Til grunn for caseoppgavene vil det normalt bli benyttet foreliggende data, men det kan også være aktuelt at studentene samler inn sine egne data.

Læringsmål

Bedrifter eller foretak kan være innovative, eventuelt mer innovative enn sine konkurrenter, på mange ulike måter. Én av disse er i forhold til å ha god kjennskap til behovene og ønskene i de markedene de opererer i og/eller blant sine eksisterende kunder. Forskningslitteraturen de senere årene har mange eksempler på at bedrifter som er spesielt markeds- og kundeorienterte gjør det bedre enn andre bedrifter. Hensikten i dette emnet er å sette studentene i stand til å analysere etterspørsel etter produkter i markeder generelt og til å segmentere blant markeder og kunder spesielt.

Målsettingen for undervisningen i markedsanalyse, markedssegmentering og kundeanalyse er at studentene skal få oppøvet sine praktiske ferdigheter i markedsanalyse til nivået som kreves for å skrive en masteroppgave innenfor dette temaet og eventuelt til å kunne utføre slike analyser i en jobbsammenheng. Emnet bygger videre på den kvantitative delen av emnet vitenskapsteori og metode, og fokuserer først og fremst på en ytterligere anvendelse av de kvantitative analysemetodene (først og fremst regresjonsanalyse) som gjennomgås i det generelle metodekurset.

Undervisnings- og læringsmetode

Innledningsvis vil det bli gitt tradisjonelle forelesninger. Etter hvert skal studentene parvis arbeide med caseoppgaver under veiledning. Disse oppgavene er obligatoriske, og de skal være innlevert og godkjent før studentene gis adgang til å avlegge eksamen. I alt tre caseoppgaver skal besvares og bestås.

Emne er valgbart for
Master i Innovasjon og næringsutvikling
Arbeidskrav

I alt tre caseoppgaver skal besvares og være vurdert til Godkjent før en kan ta eksamen.

Eksamensform

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen. Som nevnt må studentene ha fått godkjent de obligatoriske caseoppgavene før de kan avlegge eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L