Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FIF3010 Framvekst av informasjons- og opplevelsessamfunnet

Framvekst av informasjons- og opplevelsessamfunnet
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FIF3010
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset tar opp hvordan medieteknologi kan bidra til både vedlikehold og endring av den sosiale orden. Det legges hovedvekt på samfunnsmessige konsekvensene av nåtidens mediekonvergens, men forholdet mellom mediene og samfunnet settes også i et historisk perspektiv.

Ulike medier har vært dominerende på visse tidsperioder, noe som har ført til at andre medier har tilpasset seg den nye situasjonen. Tradisjonelt har det vært en viss funksjonsfordeling mellom de ulike mediene (kinofilm: fiksjon/underholdning; aviser: nyheter/politiske debatter; fjernsyn: vindu mot verden/fakta men også underholdning og fiksjon). Grensen har aldri vært absolutte, men i dag brytes skillelinjene enda raskere ned. Samtidig opplever vi i dag en stadig sterkere øking av mediekanaler og medieinnhold - både i form av informasjon og underholdning. I den forbindelse vil kurset også gå inn på ulike begreper som prøver å karakterisere det nåværende samfunn: informasjonssamfunnet, opplevelsessamfunn, nettverkssamfunnet, det postmoderne samfunn, etc.

Emnet inneholder også et Masteroppgaveseminar.

Arbeidet med å utforme en mastergradsoppgave står sentralt i studiet. I løpet av dette kurset skal studentene lære om og få erfaring med vitenskapelig skrivemåte og med hvordan en avhandling bygges opp. I fellesskap vil det bli lest utvalgte eksempler på vitenskapelig tekst, og karakteristiske trekk ved sjanger og skrivemåte vil bli diskutert. Hovedvekten legges imidlertid på at studentene selv kommer i gang med egen skriving. De skal arbeide med å formulere mål og problemstillinger og begynne å skrive et teorikapittel. På samlingene skal studentene legge fram det de har skrevet og være med i diskusjon av eget og medstudenters arbeid.

Læringsmål

Gjennom kurset skal studentene få kunnskap om sentrale medie- og informasjonsteknologier, deres egenskaper, sosiale karakter, historiske utvikling og deres vekselvirkning med andre samfunnsmessige fenomener. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen til kritisk vurdering av populære forestillinger omkring vår tids medie- og informasjonsteknologi.

Masteroppgaveseminar

Gjennom modulen skal studentene

  • arbeide med presentasjon og framstilling av eget teorigrunnlag og formulere mål, hovedproblemstilling og eventuelle delproblemstillinger for eget mastergradsprosjekt
  • få innsikt i det vitenskapelige språket, i akademisk tekst som sjanger, i kildebruk og sitat- og referanseteknikk
  • lese og diskutere eksempler på vitenskapelig tekst med vekt på struktur og presentasjon av teori, metode og problemstilling
  • legge fram utkast til teorikapittel til kritisk diskusjon på seminaret
  • få erfaring med å gi andre respons på deres avhandlingstekster
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer.

Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskap

Emne er valgbart for
Ikke valgbart

Arbeidskrav

Utarbeide prosjektbeskrivelse for MA-oppgave

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen samt skriftlig 4-timers eksamen (vekting 60/40)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L