Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 2SOSAMF Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SOSAMF
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ metode behandler emnet hvordan vi får kunnskap om samfunnsforhold gjennom forskningsarbeid. Det skilles mellom analyser basert på data i form av tall (kvantitative design) og analyser hvor dataene normalt foreligger i form av tekst (kvalitative design).

Bruk av statistiske teknikker for å analysere data står sentralt innenfor kvantitativ metode.

Sentrale tema i den kvalitative metoden er: feltarbeid (deltagende observasjon), casestudier, dybdeintervju, tekstanalyse, kildekritikk og livshistorier (narrativer). Dessuten gis det en innføring i de kvalitative metodenes vitenskapsteoretiske forankring.

Læringsmål

Det er et mål at studentene skal:

  • Settes i stand til å fortolke forskningsresultater basert på kvantitative dataanalyser.
  • Lære å utføre enkle statistiske analyser på egen hånd samt fortolke og presentere disse skriftlig.
  • Få grunnleggende kjennskap til kvalitativ metode, og få trening i kvalitativ dataanalyse gjennom et lite gruppeprosjekt.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger med pensumgjennomgang, opplæring i bruk av statistikkprogram, gruppevis veiledning i forhold til de oppgaver som skal leveres inn.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi, Bachelor i idrett (da under navnet Kvantitative og kvalitative metoder)

Emne er valgbart for
Studenter på alle samfunnsfaglige bachelorstudium som har valgmuligheter.
Arbeidskrav

To godkjente innleveringer i kvantitativ metode, og et godkjent prosjekt i gruppe i kvalitativ metode.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L