Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Emne 1 Videreutdanning i spes ped

Emne 1 Videreutdanning i spes ped
Back Tilbake
Studiepoeng
45
Semester
Lengde
3 semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
12
Emneansvarlig
Egil Støfring
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av tre delemner:

Delemne 1 Pedagogisk teori - pedagogiske og spesialpedagogiske grunnlagsproblemer (utgjør 15 sp).

Hensikten med første delemne emne er å bidra til en grunnleggende forståing av spesialpedagogikk, dels gjennom å betrakte spesialpedagogisk teori som en gren og utviding av pedagogisk teori. Dette slektsskapet er tatt til følge ved at vel halvparten av undervisningen gis felles med studiet i generell pedagogikk.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi ansatser til handling. Problemområdet pedagogisk teori skal ta utgangspunkt i spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse. Teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av filosofiske og teoretiske problemer. Det legges vekt på å vise de perspektivene som gjennom historien har preget spesialpedagogikken i Norge, Norden og internasjonalt.

Innhold

 • Innføring i pedagogikk som vitenskap, og i sentrale, pedagogisk- filosofiske grunnlagsproblemer:
  • Teori-/praksisprobleme
  • Individ- og samfunnsforståelse
  • Faghistorikk og institusjonshistorie
 • Innføring i sosialiserings-, oppdragelses- og avviksteori.
 • Kritiske perspektiv på individualisering som samfunnsmessig praksis. Avvik og spesialpedagogiske tiltak sett i lys av ulike faglige forståelsesformer:
  • Individual-teoretisk ; avvik/funksjonshemming, forklart som individuell patologi
  • Samspillsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som sosial konstruksjon
  • Samfunnsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som konsekvens av økonomisk-materielle strukturer i samfunnet
  • Poststrukturalistiske; avvik/funksjonshemming forklart fra alternative tilnærminger, rase-, feminisistisk/kjønns-, kultur- og språkteoretisk perspektiv

 

Delemne 2 Deltakelse og marginalisering III (utgjør 15 sp)

I dette emnet skal studentene undersøke nærmere dagens ideologi og rammebetingelser, og få en bred oversikt over hvilke konsekvenser dette kan ha for spesialpedagogisk virksomhet. En vil videre behandle grunnleggende spørsmål rundt sosial rettferdighet og medborgerskap i et deltakende demokrati, likeverds-, likeretts- og livskvalitetsspørsmål, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier. Det gis en bred, grunnleggende innsikt i forhold som kan fremme eller hemme utvikling og læring, hvilke barrierer en kan støte på og hvilke tiltak kan være aktuelle. I denne sammenheng belyses forhold rundt rettssikkerhet.

Innhold:

 • Å undersøke spesialpedagogens rolle og funksjon i samfunnet
 • Å undersøke (velferds- og) utdanningspolitiske reformer og deres gjennomføring
 • Å undersøke juridiske og administrative rammer for spesialpedagogisk virksomhet
 • Å undersøke grunnlaget for inkluderings- og ekskluderingsprosesser

 

Delemne 3 Deltakelse og marginalisering IV (utgjør 15 sp)

I dette emnet skal studentene undersøke nærmere arbeidsmetoder i spesialpedagogisk virksomhet. En vil videre behandle grunnleggende spørsmål rundt sosial rettferdighet og medborgerskap i et deltakende demokrati, likeverds-, likeretts- og livskvalitetsspørsmål, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier. Det gis en bred, grunnleggende innsikt i forhold som kan fremme eller hemme utvikling og læring, hvilke barrierer en kan støte på og hvilke tiltak kan være aktuelle. Hvordan gode og forebyggende oppvekst- og opplæringsmiljø kan legges til rette, vil være sentralt tema, herunder samarbeid med nærmiljø og foreldre. I denne sammenheng belyses forhold rundt rettssikkerhet, og hvordan samarbeid med barn og foreldre best kan gjennomføres. Det gis en oversikt over hvordan funksjonshemming kan komme til uttrykk, og primære og sekundære effekter. Ulike handlings- og behandlingstilnærminger til funksjonshemming og avvik tas opp, fra individorienterte til miljøorienterte tilnærminger. Det gis en innføring didaktiske dilemmaer, overveielser og valg, herunder bruk av IKT-medier. Hovedfokus vil her være på skoler og barnehager. I en praksisperiode/feltstudium på to uker skal studentene få nærmere innblikk i situasjoner og prosesser som er relevante for spesialpedagogisk virksomhet. Denne gir studentene nærmere innblikk praksisfeltets problemstillinger, mellom annet også mulighet for refleksjon over eget faglige ståsted.

Innhold:

 • Kunnskap om individuelle vansker og problemutløsende miljøfaktorer og alternative synsmåter og tiltak
 • Didaktiske overveielser og valg
 • Feltarbeid/spesialpedagogisk praksisperiode
 • Kunnskap om forebygging og tidlig hjelp
 • IKT i spesialpedagogisk virksomhet

Læringsmål

Delemne 1

Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens vtenskapshistorie, perspektiver og grunnlagsproblemer

 

Delemne 2

Å tilegne seg innsikt i ideologi og rammebetingelser og roller i spesialpedagogisk virksomhet

 

Delemne 3

Å tilegne seg innsikt i strategier og arbeidsmåter for spesialpedagogisk virksomhet

Undervisnings- og læringsmetode

Delemne 1

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

 

Delemne 2

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

 

Delemne 3

Veksling mellom forelesning seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier. Gjennomføring av en praksisperiode på to uker.

Forkunnskaper

Delemne 1: Som for opptakskravet til studiet

Delemne 2: Gjennomført og godkjent delemne 1

Delemne 3: Gjennomført og godkjent delemne 1 og 2

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i spes.ped

Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Delemne 1

Essay i selvvalgt godkjent tema innenfor emnets tema (inntil 15 sider, indiv. besv,). Det gis veiledning. Vurderes av studiets lærere med ”godkjent/ikke godkjent”.

 

Delemne 2

Essay i selvvalgt godkjent tema innenfor emnets tema (inntil 15 sider, gruppebesv.). Det gis veiledning. Vurderes av studiets lærere med ”Godkjent/ikke godkjent”.

 

Delemne 3

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnet (inntil 15 sider, indiv. besvarelse). Det gis veiledning. Rapport fra praksisperiode inngår i essayet. Praksisperiode og rapport fra denne skal være godkjent og bestått. Vurderes av studiets lærere med ”Godkjent/ikke godkjent”

Eksamensform

Emnet avsluttes med en 2 uker, individuell skriftlig hjemmeeksamen, som bygger på delemnene 1—3.

 

Muntlig prøve i tilknytning til individuell oppgave. Muntlig prøve skal kontrollere at studenten innestår for skriftlige arbeider og at studenten holder et tilfredsstillende faglig nivå.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L