Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FJPR3009 Masteroppgave Fjernsynsproduksjon

Masteroppgave Fjernsynsproduksjon
Back Tilbake
Kode
FJPR3009
Studiepoeng
45
Semester
Vår og høst
Lengde
2 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
26
Emneansvarlig
Alexander Røsler
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA fjernsynsproduksjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

En masteroppgave skal være et selvstendig arbeid som uttrykker studentens forståelse, refleksjon og modning.

Masteroppgaven i fjernsynsproduksjon består av to deler:

1) en mastergradsproduksjon i samarbeid med studenter fra henholdsvis fjernsynsregi eller fjernsynsteknikk, eller på egenhånd der antall studenter ikke går opp i produksjonsteam.
2) en teoretisk mastergradsoppgave (15 studiepoeng).

Mastergradsproduksjonen skal være en profesjonell fjernsynsproduksjon i et sendbart fjernsynsformat. Forslaget til produksjon skal være godkjent av veileder innen en fastsatt frist. Fjernsynsproduksjonens utforming vil variere med den retningen og fordypningen studenten har valgt.

For studenter som arbeider med dokumentar, vil en fjernsynsproduksjon bety en fjernsynsdokumentar i avtalt format (28 eller 58 minutter).

For flerkamerastudentene vil en fjernsynsproduksjon bety en direkte avviklet fjernsynsproduksjon av minst en times varighet.

Studentene i fjernsynsregi står for konseptutvikling, manus og regi, mens studentene i fjernsynsteknikk har ansvar for foto, lyd og redigering/avvikling. Produksjonene er samarbeidsprosjekter for regi- og teknikkstudentene. I tilfeller der antall studenter på regi, foto og lyd ikke kan deles inn i team, vil studenten måtte lage en selvstendig produksjon.

Mastergradsoppgaven skal gi faglig fordypning, økt innsikt, og vise studentens evne til å anvende teori og metoder i et konkret forskningsarbeid. I oppgaven skal studenten rapportere og reflektere over mastergradsproduksjonen.

For studieretning Dokumentar (både teknikk og regi) er oppgaven knyttet til arbeidet med eksamensfilmen. Registudentene i studieretning Flerkamera baserer oppgaven på sin eksamensproduksjon, mens teknikkstudentene i flerkamera knytter oppgaven til sin fagfunksjon innenfor en eller flere flerkameraproduksjoner (innen én sjanger, sport, show, eksperiment, etc.)

Oppgaven består av to hoveddeler, en rapportdel og en refleksjonsdel. I tillegg skal det være et appendiks. Oppgaven bør ha et omfang på 40-60 sider. Rapportdelen beskriver eksamensfilmen, eller flerkameraproduksjonen(e), og arbeidet med disse.

Refleksjonsdelen skal løfte produktet, eller fagfunksjonen, fra det spesielle til det generelle, og være analytisk.

Læringsmål

Hovedmålet er at studentene gjennom arbeidet med masteroppgaven skal styrke grunnlaget for å lage fjernsynsproduksjoner på et profesjonelt nivå. Arbeidet skal også øke studentenes innsikt i praktiske og teoretiske forutsetninger for fjernsynsproduksjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning i individuelt og i grupper, samarbeid i produksjoner, praksis. Dialog omkring produksjon, undervisning og pensum kjennetegner læringsmetoden

Studenten får tildelt en veileder for produksjonen og en for oppgaven.

Praksis
Studentene bør i emneperioden ha en praksisutplassering som er relevant for deres arbeid med produksjonen.

Særpensum
Tilknyttet oppgaven skal studenten i samarbeid med veileder sette opp et særpensum. Særpensumet skal gi grunnlag for den faglige refleksjon rundt produksjonen. Pensum skal bestå av referansefilmer/-programmer og litteratur (ca 500 sider), som kan sette deres egen produksjon i perspektiv.

Forkunnskaper

Alle emner må være bestått før studenten avlegger mastergradseksamen.

Emne er obligatorisk for

Master i fjernsynsproduksjon


Eksamensform

Det oppnevnes eksamenskommisjoner med tre sensorer, to interne og en ekstern. De interne er de oppnevnte veilederne for hhv Produksjon og Mastergradsoppgave.

Kommisjonen gir en foreløpig evaluering av studentens eksamensarbeid: Produksjonen (tilsvarende 30 stp) vurderes med karakteren bestått/ikke bestått, og Mastergradsoppgaven (tilsvarende 15 stp) med graderte karakterer A-F.

Deretter skal studenten gjennom en muntlig eksamen, i samtale med kommisjonen, vise at han/hun står inne for sine arbeider og det materialet de bygger på. Det er en forutsetning for å framstille seg til muntlig eksamen at både Produksjonen og Mastergradsoppgaven er bestått.

Etter muntlig eksamen gis en endelig karakter for masteroppgaven (45 stp), uttrykt med bokstavkarakterer A-F.

Av vitnemålets emnebeskrivelse vil også den foreløpige karakteren på Produksjonen framgå.

Innleveringsfrister

· For produksjonen: 1. juni

· For oppgaven:1.juni

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L