Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > ØKA1011 Statistikk

Statistikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
ØKA1011
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Emnet går over et semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Steinar Hov
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske fremstillinger
  • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter
  • Diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, m.m.
  • Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling, m.m.
  • Flere tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians
  • Estimering: Punktestimering og intervallestimering
  • Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon
  • Hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m.
  • Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten
Læringsmål

Mål: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk. Det legges spesielt vekt på å vise anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi. Ved oppgaveregning skal studentene få innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveregning, egentrening gjennom nettstøttet undervisningsmateriell (Fronter)

Emne er obligatorisk for

BØA, ÅØA

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Obligatoriske regneoppgaver knyttet til de ulike emnene.

Eksamensform

4 timers skriftlig eksamen i vårsemesteret.

Erstatter
Tilsvarer: Grunnleggende matematikk (MEM1), Grunnleggende statistikk (MES1)
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L