Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Fagdidaktikk

Fagdidaktikk
Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Kjell Haugen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir studentene mulighet til å få teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med didaktisk arbeid med friluftsliv.

Læringsmål

Studentene skal:

 • Ha kunnskap om og erfaring med didaktikk anvendt i friluftsliv
 • Kunne gjøre rede for undervisning og læring i, gjennom og om friluftsliv
 • Kunne benytte praksisopplegg som kilde til egen læring og evaluere eget læringsutbytte
 • Kunne beskrive sammenhengen mellom egen utviklingsplan og refleksjonsnotater i selvstyrt læring
 • Kunne anvende selvstyrt læring både i rollen som student og leder
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning legges til rette gjennom studieårets åtte samlinger og gjennom Fronter. Emnet er prosessorientert og studentaktive læringsformer og selvstyrt læring blir vektlagt. Arbeidet vil foregå i grupper og individuelt, både på og mellom samlingene. Ulike didaktiske begrep og arbeidsformer introduseres på de forskjellige samlingene slik at studentene kan få en forståelse av disse både i teori og praksis.

Arbeidet med egen utviklingsplan (EUP) er lagt opp som en prosess som vil foregå kontinuerlig gjennom hele studieåret. En egen utviklingsplan er en personlig plan som hver enkelt student skal utarbeide i forhold til egne ønsker og behov for læring og med personlige målsettinger. Hver student leverer tre versjoner av sin egen utviklingsplan i løpet av studieåret og får tilbakemeldinger fra faglærer. I tillegg leveres samlings-EUP før hver samling.

Studentene gjennomfører selv en praksis i høstsemesteret og en i vårsemesteret. Minst et av de to praksisoppleggene skal være med overnatting, mens det andre minimum er et dagsopplegg av minst fem timers varighet. Studentene velger selv målgruppe, naturmiljø og innhold for praksisoppleggene. Praksisen er ikke veiledet. Etter praksis leverer studentene praksisrapport og får tilbakemelding fra faglærer.

Forkunnskaper

Ingen forkrav. Må tas samtidig som Friluftslivslære.


Arbeidskrav

2 egne praksiser med praksisrapport (bestått/ikke bestått)

Eksamensform
 • Mappeevaluering av 3 EUP-er (bestått/ikke bestått)
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kjernelitteratur

Fagartikler som deles ut ved studiestart:

Brügge, B. og Szczepanski, A. (2002): ”Pedagogik och ledarskap”, i Brügge, B., Glantz, M. og Sandell, K. (2002): Friluftslivets pedagogikk. För kunskap, kjänsla och livskvalitet Liber boktryckeri AB, Kristianstad, Sverige, (s. 25-50)

Høyem, Jannicke (2004): ”Egen utviklingsplan og refleksjonsnotater – verktøy for selvstyrt læring i friluftslivsfaget”. Kroppsøving, nr. 6, (s. 16-18)

Graham, J. (1997): Outdoor leadership. Technique, Common Sense and Self-Confidence. The Mountaineers, Seattle, USA.

 • Kapittel 1: What Is Leadership? (s.9-13)
 • Kapittel 2: Attitudes (s.15-22)

Grendstad, Nils Magnar (1991): Å lære er å oppdage: prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Oslo: Didakta.

 • Kapittel XII: Hva er egentlig konfluent pedagogikk? (s.233-246)

Johnson, D. W., Johnson, R. T. og Johnson Holubec, E. (2001): ” Som hånd i hanske": en praktisk innføring i samarbeidslæring. Oversatt og bearbeidet av Aage Osv. Aakervik. Pedagogisk Psykologisk Forlag. Namsos.

 • Kapittel 1: Hva er samarbeidslæring (s.11-22)
 • Kapittel 8: Tilrettelegge positiv gjensidig avhengighet (s.65-71)

Lyngsnes, K. og Rismark, M (1999): Didaktisk arbeid. Oslo, Universitetsforlaget.

 • Kapittel 5: Didaktiske modeller (s. 70 – 78)

Nielsen, K. og Kvale, S. (1999). Innledning. Mesterlære som aktuell læringsform. I: Nielsen, K. og Kvale, S. (red.). Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo: Gyldendal, (s. 15-33)

Pettersen, Roar C. (2005): Kvalitetslæring i høgere utdanning. Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Universitetsforlaget.

 • Kapittel 7: Problembasert læring (s.124-168)

Priest, S. og Grass, M. (1997): Effective Leadership in adventure programming. Human Kinetics.

 • Kapittel 5: Group Development and Dynamics (s.62-71)

Saugstad, Tone (2000): Pædagogik mellem talesprogs- skriftsprogskultur. I: Wackerhausen, Steen (ed.): Working Papers – Network for Non-Scholastic Learning. No. 2/2000. Aarhus University: Denmark. (s.1-23)

 

Annen kjernelitteratur

Inglar, Tron (1997): Lærer og veileder. Om pedagogiske retninger, veiledningsstrategier og veiledningsteknikker. Universitetsforlaget.

 • Innledning (s.9-12 )
 • Del 1: Veiledningsstrategier (s.15–79)

 

Til sammen 218 sider. Forbehold om endringer.

I tillegg ca. 300 sider selvvalgt pensum. Anbefalt litteratur oppgis ved studiestart.

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L