Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver:

Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver:
Back Tilbake
Studiepoeng
7
Semester
Høst
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Børge Strand
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg de utfordringer vi møter ved langtidslagring av elektronisk arkivmateriale, og hvilke løsninger som finnes for dette. Alt elektronisk arkivmateriale skapes i en forgjengelig form og vil gå tapt etter få år, dersom vi ikke aktivt setter inn tiltak for å hindre at bevaringsverdig informasjon forsvinner.

Temaer i emnet:

 • Strategier og prinsipper for lagring av elektronisk arkivmateriale over tid.
 • Identifikasjon av systemer med bevaringsaktuell informasjon.
 • Bevarings- og kassasjonsvurdering av elektronisk arkivmateriale.
 • Periodisering og prinsipper for periodisering.
 • Overføring fra ”produksjonsformat” til ”arkivformat”.
 • Metadata og annen dokumentasjon.
 • Lagringsmedier og lagringsteknologi.
 • Bruk og tilgjengeliggjøring av elektronisk arkivmateriale fra ”arkivformat”, herunder adgang/adgangsbegrensning og tekniske og praktiske løsninger

Samling:

1.samling 5.-6. september 2013

2.samling 7.-8. november 2013

Pris: Studieavgift kr 12.000,- I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift på ca kr 770,- pr semester til studentsamskipnaden i Oppland samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.

Læringsmål

Studentene skal kunne:

 • Redegjøre for hvorfor det er problematisk å lagre elektronisk arkivmateriale over tid.
 • Vite hvilke betingelser som må oppfylles for at elektronisk arkivmateriale skal kunne lagres over tid.
 • Redegjøre for hovedgrupper av elektronisk arkivmateriale og forklare hva som kjennetegner de enkelte grupper
 • Forklare forskjellen mellom produksjonsformat og arkivformat
 • Ha god kunnskap om periodisering og kunne redegjøre for når de ulike periodiseringsprinsippene kommer til anvendelse
 • Forklare sentrale begreper som tegnsett, filformater, tabeller, poster, felt, relasjoner, koblingsnøkler, metadata.
 • Redegjøre for Riksarkivarens prinsipper og kriterier for bevaringsvurdering av elektronisk arkivmateriale.
 • Kjenne de viktigste lagringsmediene og forklare hvilke egenskaper og hvilken begrensning disse har.
 • Dokumentere generell kunnskap om lagringsteknologi og prinsipper for sikker lagring i arkivdepot (digitalt sikringsmagasin)Redegjøre for hvilke bestemmelser om adgang og adgangsbegrensning som gjelder ulike typer elektronisk arkivmateriale i depot/ eller i ”arkivformat”.Kjenne noen teknikker for å gjenskape informasjon fra ”arkivformat

Studentene skal videre opparbeide praktiske ferdigheter som setter dem i stand til å:

 • Foreta tabelluttrekk (eksport) fra en eksempeldatabase som kun består av ėn tabell
 • Utarbeide standardiserte metadata for denne tabellen vha. Riksarkivarens verktøy for dette: Arkadukt
 • Importere ėn tabell fra arkivformat til et standard databaseverktøy
 • Kunne anvende Riksarkivarens prinsipper og kriterier for bevaringsvurdering av elektronisk arkivmateriale i en logisk rekkefølge.
 • Forklare og gi eksempler på hvordan emner i denne modulen kan implementeres på egen arbeidsplass/i egen organisasjon.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, løsning av case – individuelt eller i team. Obligatorisk innlevering av arbeidskrav mellom samlingene som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studentene oppfordres til å finne og bruke eksempler fra sin egen arbeidsplass.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Arkiv- og informasjonsforvaltning


Arbeidskrav

1 arbeidskrav gjennom skriftlig gruppearbeid/ individuell oppgave som det arbeides med mellom 1. og 2. samling

Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen over 3 uker

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L