Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PAB2003 Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge

Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge
Back Tilbake
Kode
PAB2003
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Lengde
Over 2 semester, april 2008 - september/oktober 2008
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Sigrid Straand
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet handler om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og organisering av tiltak og tjenestetilbud for barn og unge som kan bidra til å bedre deres psykiske helse.

 

Barns beste blir belyst ut fra historiekritiske beskrivelser om utviklingen av ulike tjenester og fritidstilbud til barn og unge.

I emnet inngår kunnskaper om overordnede konvensjoner, lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer psykososialt arbeid overfor barn og unge. Forvaltning av taushetsplikt i praksis blir drøftet, både som vern og som hinder.

Tiltaksorientering, samarbeid og ansvarsdeling i og mellom ulike faggrupper og tjenester på ulike forvaltningsnivå er hovedtema. Lokale samarbeidsstrukturer og lokal tiltaksoversikt vil stå sentralt.

Det blir satt fokus på organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester for barn og unge, og frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak og tjenester.

Individuell plan, individuell opplæringsplan og brukerstyrte tjenester blir tematisert.

Læringsmål

Studentene skal utvikle forståelse for behovet for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud for barn og unge. De skal tilegne seg kunnskaper om lokal oppbygging av tjenestetilbud, og skaffe seg oversikt over lokale og regionale tiltak som kan fremme og bedre barn og unges psykiske helse.

Studentene skal ha kunnskaper om lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet med barn og unge. De skal utvikle ferdigheter til å initiere og delta i helhetlige og samhandlende tjenestetilbud for barn og unge og familier i krise.

Undervisnings- og læringsmetode

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen geografisk fortrinnsvis i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge


Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave (14 dager) med relevant problemstilling knyttet til egen arbeidsplass.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L