Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PAB2004 Psykososialt arbeid - ulik praks, teori og etiske dilemmaer

Psykososialt arbeid - ulik praks, teori og etiske dilemmaer
Back Tilbake
Kode
PAB2004
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
Over 2 semester, september /oktober 2008 - mars/april 2009
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Sigrid Straand
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir kunnskap om ulike strategier for forebyggende arbeid og arbeidsmåter i psykososialt arbeid. Studentene blir utfordret på egne fagteoretiske perspektiver og metoder, og gis mulighet til å videreutvikle egen teoretisk og praktisk handlingskompetanse basert på en relasjonell grunnforståelse.

Forebyggende og helsefremmende arbeid formidles gjennom gode konkrete eksempler. Siktemålet er å utvikle kompetanse og ferdigheter for både å kunne kartlegge psykososiale risikofaktorer og identifisere sosiale beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet.

Kunnskap om å styrke og myndiggjøre private nettverk, oppvekstmiljø og lokalsamfunn står sentralt. Det blir fokusert på lavterskeltilbud og tiltak som forsterker muligheter og evner til medvirkning og mestring. Behovs- og brukerstyrte tiltak som understøtter barn, unge og pårørendes kompetanser og ressurser blir tematisert. Spesiell vekt blir lagt på bevegelse, lek, kunst, kultur og kreativitet.

Kunnskap som bidrar til å utvikle ferdigheter i å fange opp, samtale og arbeide med risikoutsatte barn og unge blir vektlagt. Kriser, mekling og konflikthåndtering blir spesielt tatt opp.

Studentene skal fremme barn og unges psykiske helse med utgangspunkt i teorier og arbeidsformer fra eget fag. Men kjennskap til vurderinger, arbeidsmåter og handlingsalternativer fra andre perspektiver og arbeidssteder skal øke forståelsen for barn og unge med psykiske vansker.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kompetanse til å etablere og inngå i helsefremmende og mestringsskapende relasjoner med barn og unge med utgangspunkt i deres ønsker og behov.

De skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i å kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljø som øker barn og unges evner til å mestre belastende psykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier og arbeidsmåter som minsker slike psykososiale belastninger.

Studentene skal videreutvikle kunnskap om eget ansvarsområde og utvikle evnen til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn og unge. De skal også utvikle kompetanse til å identifisere og bistå barn og unge som har behov for psykiatrisk omsorg og behandling.

Undervisnings- og læringsmetode

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen fortrinnsvis geografisk i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.

Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge


Eksamensform

Individuell prosjektoppgave m/veiledning

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L