Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2006/07 Studiehåndbok > Coaching og organisasjonspsykologi

Coaching og organisasjonspsykologi
Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
1 år
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Stein Amundsen (del 1), Sveinung Berild (del 2)
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedtema 1: Coaching skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre coaching i en-til-en- og gruppesammenheng, og er bygd opp rundt følgende temaer:

 • Faglig og teoretisk grunnlag for coaching, historiske røtter, sammenheng med andre hjelperoller
 • Basisforutsetninger for coaching, menneskesyn, verdier, tankesett, etiske problemstillinger
 • Coachingrelasjonen
 • Struktur, metodikk og gjennomføring av coachingprosessen og – samtalen
 • Lederen som coach, muligheter og fallgruver/dilemmaer
 • Egen coachingrolle
 • Coaching og selvledelse

Hovedtema 2: Organisasjonspsykologi skal belyse aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen med utgangspunkt i psykologisk teori fra områdene:

 • Motivasjon
 • Kognitive prosesser – menneskelig oppfatning og tenkning
 • Personlighet
 • Emosjoner
 • Læring
 • Holdninger og holdningsdannelse
 • Grupper og team
 • Kommunikasjon
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Lederskap i organisasjoner
Læringsmål

Tema 1: Coaching skal (videre)utvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen coaching og selvledelse. Dette skal gjøre deltakerne i stand til å coache kollegaer og medarbeidere med hensikt å frigjøre deres potensial, finne egne svar og få dem til å handle selvstendig og reflektert i yrkesrollen. Studiet vil også bidra til at deltakerne gjøres i stand til å coache og lede seg selv.

Tema 2: Organisasjonspsykologi skal gi grunnleggende psykologiske kunnskaper til å analysere og forstå aktuelle fenomener innenfor organisasjon, ledelse, arbeidsmiljø og mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen. De teoretiske kunnskapene skal også utgjøre en del av det teoretiske grunnlaget for coaching.

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forankringsmøte for å fastsette målsetting med studiet for deltaker og deltakers organisasjon
 • Forelesninger
 • Gruppe- og plenumsdialoger (inkl. læringsgrupper på samlingene)
 • Pratiske øvelser og treningsoppgaver
 • Praktisk arbeid med eget læringsprosjekt i mellomperiodene (aksjonslæring)
 • Evaluering av måloppnåelse i etterkant av studiet
Forkunnskaper

Se opptakskrav

Emne er obligatorisk for

LUPOS


Arbeidskrav

Delta i minimum ¾ av tiden på samlingene.

Gjennomført arbeidskrav i form av skriftlige innleveringer fra arbeidet i mellom­periodene, og en sluttrapport. I alt fem notater hver på 3-5 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for disse notatene.

Eksamensform

Evalueringsformer:

Eksamen er frivillig. Deltakere som tilfredsstiller arbeidskravene, men som ikke går opp til eksamen, får utstedt deltakerbekreftelse.

Evalueringen baseres på:

 • Prosjektoppgave over et selvvalgt og godkjent praksisrelatert tema, 18-20 sider. Det blir utarbeidet egne retningslinjer for utforming av prosjektoppgaven.
 • Muntlig samtale med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Samtalen gir grunnlag for eventu­ell karakterjustering.
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Det blir lagt opp ca. 1500 sider pensum.

Berg, Morten Emil. 2006. Coaching. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave. (Hovedbok coaching)

Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2003. Psykologi i organisasjon og ledelse. 3. utgave . Bergen: Fagbokforlaget. (Hovedbok organisasjonspsykologi)

Skivik, Hans Morten. 2004. Relasjonell ledelse. Å lære lederskap i praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Skjøvoll, Endre. 2006. Teamet. Utvikling, effektivitet og endringer i grupper. Oslo: Universitetsforlaget.

Whitmore, John. 2004. Coaching på jobbet. København: Peter Asschenfeldts nye Forlag. 3. utgave.

Wormnes, Bjørn og Terje Manger. 2005. Motivasjon og mestring. Bergen: Fagbokforlaget.

Enkelte kapitler/deler av de oppgitte bøkene vil utgå fra pensum.

I tillegg kommer utvalgte artikler og kapitler i kompendium.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L