Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PAD3003 Vitenskapsteori og metode (for Master i moderne forvaltning)

Vitenskapsteori og metode (for Master i moderne forvaltning)
Back Tilbake
Kode
PAD3003
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Kåre Letrud (seminaransvarlig)
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder skal gi innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder som er nødvendig for et høgere grads studium. Målsettingen er at studentene skal utvikle forståelse for vitenskapelig kunnskap slik at de kan vurdere kvaliteten på kunnskapen, hvilke muligheter og begrensninger den har, og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner. Det siste punktet krever at det oppøves fortrolighet med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Innenfor vitenskapsteorien skal studentene tilegne seg kunnskap om de sentrale vitenskapsteoretiske grunnposisjoner som empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Studentené skal oppøve etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og i forhold til ulike brukergrupper.

Masterprogrammet i moderne forvaltning bygger på en flerdisiplinær tilnærming. Pensumlisten gir mulighet for å ta opp de problemer som knytter til denne type studieprogram.Det er et mål å vise hvordan klassiske vitenskapsteoretiske diskusjoner lar seg refiektere over og bli problematisert innenfor en moderne flerdisiplinær ramme samtidig som det gis en fordyping i samfunnsvitenskapelig teori.

Læringsmål

Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder skal gi innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder som er nødvendig for et høgere grads studium. Målsettingen er at studentene skal utvikle forståelse for vitenskapelig kunnskap slik at de kan vurdere kvaliteten på kunnskapen, hvilke muligheter og begrensninger den har, og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner. Det siste punktet krever at det oppøves fortrolighet med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Innenfor vitenskapsteorien skal studentene tilegne seg kunnskap om de sentrale vitenskapsteoretiske grunnposisjoner som empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Studentené skal oppøve etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og i forhold til ulike brukergrupper.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i emnet er en kombinasjon av forelesninger og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det vil ogsåbli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Forkunnskaper

Som for opptakskravet på Master i Moderne forvaltning

Emne er obligatorisk for

Master i moderne forvaltning (både bredde- og dybdemaster)


Arbeidskrav

For å få eksamensrett, må en få godkjent to øvingsoppgaver, den ene om kvalitativ metode, den andre om kvantitativ metode. Det er obligatorisk å møte på 2 av 3 samlinger.

Eksamensform

Består av to deler:

1) 6 timers skriftlig eksamen i kvalitative og kvantitative metoder

2) Et essay i vitenskapsteori

Hver eksamensdel teller 50% av den samlede karakteren for emnet. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L