Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Eksamen > Privatist

Frist:
1. september (høstsemester inkl. januar)
1. februar (vårsemester)

Skjema:

 Levering:
I Studenttorget eller sendes til:

Høgskolen i Lillehammer
Postboks 952
2604 Lillehammer

Eksamen som privatist

Personer uten studierett kan søke om å ta ordinær eksamen i enkelte emner som privatist. Dette gjelder kun emner uten arbeidskrav, eller emner hvor søker har bestått arbeidskravet tidligere.

Tidligere studenter som har fullført eller sluttet, har ikke lenger studierett på studieprogrammet og må søke om å ta eksamen som privatist for å forbedre karakter eller fullføre emner i studieprogrammet. Dette forutsetter at det aktuelle emnet fortsatt tilbys, at gjeldende arbeidskrav er bestått tidligere, og at emnet er inkludert i privatistordningen.

 En student som har en opphørt studierett etter fullført studieprogram ved HiL får ikke tilgang til eksamen i emner i samme studieprogram ved å få nytt opptak ved høgskolen. Dette er i tråd med endringer i studieforskriften som trer i kraft fra 1. august 2016.

Unntak fra privatistordning
Alle eksamener av praktisk art (produksjoner, praksis m.m.), og eksamener der eksamenstema skal godkjennes eller der det gis veiledning på en oppgave, er unntatt privatistordningen. Dette gjelder selv om eventuelle arbeidskrav er godkjent fra før. Bachelor- og masteroppgaver kan ikke avlegges som privatist.

Informasjon om eventuelle arbeidskrav eller praktisk opplegg finner du i beskrivelsen for det aktuelle emnet i studiehåndboka.  

Søknad
For å ta emner som privatist benytter du søknadsskjema du finner øverst til høyre.
Søknadsfrist er 1. september for eksamen i høstsemesteret (inkludert januar) og 1. februar for eksamen i vårsemesteret.
Søknadene vil bli behandlet etter søknadsfristens utløp.
 
Privatistgebyr
For å avlegge eksamen som privatist må du betale et privatistgebyr. Som privatist må du i tillegg til eksamensavgiften betale semesteravgift i samsvar med bestemmelser i forskrift om studentsamskipnader. Satser og frister for egenbetaling finner du i retningslinjer for egenbetaling

 

Privatisters rettigheter
Privatistenes rettigheter ved høgskolen er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til eksamen, jf. studieforskriften ved HiL § 33. Som privatist har du ikke rett på veiledning, deltakelse i gruppearbeid, undervisningsmateriell eller tilgang til høgskolen datasystemer (inkludert Fronter og Studentweb).

Siden tilgangen til høgskolen datasystemer er begrenset, må du senest to dager før eksamen kontakte Studenttorget for å få opplysninger om eksamenslokaler, oppmøte og kandidatnummer.

Privatister som har betalt semesteravgift har krav på studentkort, og har adgang til velferdstilbud som gis av Studentsamskipnaden i Oppland. Privatister har samme rettigheter ved høgskolens bibliotek som en vanlig låntaker.

 

Eventuelle spørsmål om privatistordningen rettes til eksamen@hil.no

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 01.07.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L