Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > For studenter > Studentverktøy > Kildebruk > Retningslinje for plagiatkontroll

Retningslinje for plagiatkontroll

Retningslinjen gjelder for alle former for akademisk virksomhet/skriving som foregår ved høgskolen, herunder også arbeidskrav og praktiske prøver. Alle studieledere/emneansvarlige og studenter skal sikres den samme forståelsen av retningslinjen for behandling av fusk/mistanke om fusk.

Plagiatkontroll gjennomføres ved å sammenligne elektroniske dokumenter i databaser. Hensikten med plagiatkontroll er å avdekke om studenter har gjort seg skyldig i plagiering eller ulovlig samarbeid. Plagiering faller inn under definisjonen av fusk i retningslinje for behandling av saker vedrørende fusk/mistanke om fusk, med de sanksjonsmuligheter som følger.

Ingen sanksjoner skal iverksettes på grunnlag av mistanke om fusk, men først etter det foreligger vedtak i styrets klagenemnd. Ved mistanke om fusk vil det være riktig å la eksamenskandidaten gå opp til eksamen og sensurere besvarelsen på vanlig måte etter faglige kriterier. Sensorene skal ikke vurdere om forholdet er å betrakte som fusk, men kan vektlegge forhold som brudd på gjeldende normer for bruk av kilder og referanser, samt mangler ved besvarelsens selvstendighet. Styrets klagenemnd kan i ettertid annullere den aktuelle eksamen dersom klagenemnda mener at vilkårene for dette er oppfylte.

I forbindelse med rutinene rundt gjennomføringen av plagiatkontroll må det skilles mellom kontroll av eksamen og kontroll av annet faglig arbeid (arbeidskrav, prøve, rapport, øvelse o.l). Eksamen er alle typer arbeider som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter for et emne og tildeling av studiepoeng. Kun eksamen og faglig arbeid som er innlevert elektronisk versjon kan gjøres til gjenstand for plagiatkontroll.

Den elektroniske plagiatkontrollen avdekker kun likhet i tekst og fanger ikke opp omskrivning og manglende eller feil kildebruk. Plagiatkontroll er derfor et supplement til det arbeidet som emneansvarlige og sensorat gjør når faglig arbeid og eksamen bedømmes. Begge forhold kan føre til at det åpnes sak om fuske/mistanke om fusk.

Rutine for elektronisk plagiatkontroll ved eksamen.

Plagiatkontrollen forutsetter at både studieadministrasjonen og fagavdeling har opprettet brukerkonto hos Ephorus, og tilegnet seg nødvendig kompetanse til å gjennomføre kontrollen. Alle studenter må før hver innlevering i Fronter akseptere at de kjenner til retningslinjer for plagiatkontroll.

Plagiatkontrollen skjer ved hjelp av verktøyene Fronter og Ephorus. Hjemmeeksamen skal leveres i Fronter. Fronter har en funksjon som tillater at dokumenter kan sendes til Ephorus for plagiatkontroll. Resultatet av kontrollen leveres i rapporter fra Ephorus.

Studieadministrasjonen har ansvar for å gjennomføre stikkprøver av innleverte hjemmeeksamener i den hensikt å avsløre plagiering. Stikkprøvene skal skje i et omfang av 25 % av alle innleverte besvarelser pr. avdeling pr. semester. I tillegg kommer alle bachelor- og masteroppgaver. I en stikkprøve skal alle besvarelsene i samme emne kontrolleres.

Studieadministrasjonen sender besvarelsene til kontroll når innleveringsfristen går ut. Dersom resultatet av kontrollen avdekker likhet i tekst blir det gjennomført en administrativ vurdering. Dersom det etter en første vurdering er grunn til å mistenke plagiering, blir intern sensor kontaktet for å gjøre en faglig vurdering. Videre saksgang reguleres av retningslinjer for behandling av saker vedrørende fusk/mistanke om fusk.

Sensorer kan på eget initiativ sende enkeltbesvarelser av faglige arbeider og eksamen til kontroll på bakgrunn av mistanke om plagiering. Kontrollen bestilles hos studieadministrasjonen og sensoren utfører den faglige vurderingen av resultatet. Dersom sensor skal vurdere en besvarelse før karakteren er fastsatt og offentliggjort, skal kontrollrapporten fra Ephorus ikke inneholde studentens navn, eller andre opplysninger som identifiserer studenten.

Rutine for plagiatkontroll ved faglig arbeid

Den elektroniske plagiatkontrollen forutsetter at emneansvarlig har opprettet brukerkonto hos Ephorus, og tilegnet seg nødvendig kompetanse til å gjennomføre kontrollen.

Det faglige arbeidet som studenten gjør i forbindelse med et emne eller studium ved høgskolen, og som skal underlegges en form for vurdering, kan gjøres til gjenstand for elektronisk plagiatkontroll. Emneansvarlig kan bruke elektronisk plagiatkontroll på alle arbeidskrav innlevert i Fronter. Dersom plagiatkontrollen gjøres uten konkret mistanke om uselvstendig arbeid/fusk skal alle besvarelser på utvalgte emne underlegges slik kontroll

 Ved mistanke om fusk trer retningslinjer for behandling om saker vedrørende fusk/mistanke om fusk i kraft.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 17.06.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L