Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Elizabeth Langsrud

Tittel: Ph.d.-kandidat
E-post: elizabeth.langsrudSPAMFILTER@hist.no
Telefon: +47 73 55 93 62
Profil i databasen Cristin
Portrett Elizabeth Langsrud (foto: privat)

Elizabeth Langsrud er tilknyttet Ph.d.-programmet BUK i perioden 2015 til 2018 med ph.d.-prosjektet:

Barnevernets resonnering i beslutninger om tiltak i sårbare familier

Forskning viser at en stor del av familiene som mottar hjelpetiltak fra barnevernet har mange og sammensatte problemer. Dette står i kontrast til at hjelpen familiene mottar er fragmentert og lite effektiv. Barnevernansatte foretar valg om hjelpetiltak til familiene basert på en stor mengde og sammensatt informasjon, samtidig som de må forholde seg til komplekse problemstillinger. Til tross for at dette er en utfordrende oppgave som berører over 80 % av barna i barnevernet, så er det forsket lite på beslutningsprosessen rundt slike tiltak. Denne studien tar derfor sikte på å framskaffe mer kunnskap om hvordan barnevernansatte kommer fram til sine beslutninger om hjelpetiltak gjennom sine resonnementer. Målet med studien er å utvikle teoretiske forklaringer på denne tankeprosessen. For å utforske beslutningsprosessen vil jeg benytte kvalitative metoder. Jeg vil intervjue barnevernsarbeidere om deres erfaringer og oppfatninger, delta på fagmøter og refleksjonsgrupper, samt studere relevante dokumenttekster i sakene til de utvalgte familiene. Det innsamlede materialet vil analyseres gjennom en åpen tilnærming hvor jeg tar utgangspunkt i de barnevernansattes subjektive beskrivelse av sin forståelse og erfaring.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L