Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ingrid Bårdsdatter Bakke

Tittel: Stipendiat/ph.d.-kandidat
E-post: ingrid.bardsdatter.bakkeSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Portrett Ingrid Bårdadatter Bakke (foto: HiL)

PhD Project: How do Norwegian adolescents experience making a career choice in 10th grade?
The aim of this project is to explore how Norwegian adolescents experience their career choices at the age of 15 or 16, of whether to go for vocational training or further academic education. The Norwegian education system is presently employing internationally recognized theories of career guidance to assist the adolescents with their choice, but there are well-known problems with transferring theories between contexts, like between countries. The rationale behind the present study is that a better understanding of the Norwegian adolescents’ experience of their situation might advance the applicability of the tools and practices from theory.

The study adopts a cross-disciplinary approach to methodology. The main question is “how do Norwegian adolescents experience making a career choice in 10th grade”? This corresponds to the first part of the study, where I will collect and analyze data qualitatively. The second question in the study asks if it is possible to identify a need for more or different career guidance through the concept ofLocus of control, and for this part of the study, I will employ quantitative methods to search for connections between the findings from the qualitative dataset and theLocus of control-concept.

PhD Institution
The Research Centre for Child and Youth Competence Development, Faculty of Education and Social Work, Lillehammer University College

Research Interests
Vocational psychology, Career theory, Career guidance & counselling

Education
- MA Vocational and organizational psychology, specializing in career counselling theories
- BA Organizational psychology/Film studies

Work Experience
I have worked in the national welfare system as an Executive Officer handling applications for the National insurance-fund (NAV), and I have worked as (Senior) Executive Officer in Human Relations in both public and private sector.

Main Supervisor
Tristram Hooley, Professor of Career Education og Professor 2 (visiting professor)

Ph.d.- prosjekt: Hvordan opplever norske tenåringer å gjøre et karrierevalg i 10. klasse?

Målet med doktorgradsprosjektet er å utforske norske tenåringers opplevelse av å gjøre yrkesvalg i en alder av 15 eller 16, hvor valget står mellom yrkesopplæring eller ytterligere akademisk utdannelse. Det norske utdanningssystemet bruker per i dag internasjonalt anerkjente teorier innen karriereveiledning til å hjelpe ungdom i valgprosessen, men det er velkjent at det kan være problematisk å overføre teorier mellom kontekster, som for eksempel over landegrenser. Rasjonalet bak denne studien er at en bedre forståelse av norske tenåringers opplevelse av valgsituasjonen kan ha betydning for anvendelsen av verktøy og praksis fra teori.

Studien benytter metodetriangulering. Det viktigste spørsmålet er "hvordan opplever norske tenåringer å gjøre et karrierevalg i 10. klasse"? Dette spørsmålet er sentralt i den første delen av studien, hvor jeg vil samle inn og analysere data kvalitativt. Det andre spørsmålet i studien er om det er mulig å identifisere behov for mer/annen type karriereveiledning gjennom begrepet Locus of control, og i denne delen av studien vil jeg benytte kvantitative metoder for å søke etter sammenhenger mellom resultatene fra det kvalitative datasett og Locus of control-konseptet.

Forskningsinteresser
Arbeidspsykologi, karriereteori, karriereveiledning

Utdanning

  • MA Arbeids- og organisasjonspsykologi, spesialisert i karriererådgivningsteorier
  • BA psykologi/Filmvitenskap

Arbeidserfaring
Jeg har jobbet i NAV med uføreytelser, og jeg har jobbet som HR (senior)konsulent i både offentlig og privat sektor.

Hovedveileder
Tristram Hooley, Professor of Career Education og Professor 2 (visiting professor)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L