Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kåre Letrud

Tittel: Høgskolelektor/ studiekoordinator filosofi
E-post: kare.letrudSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 04
Profil i databasen Cristin
Kåre Letrud

Utdannelse: NTNU Candidatus Philologiae (Filosofi), Candidatus Magisterii (Filosofi, sosialantropologi, gammelgresk)

Forskningsfelt: Førsokratisk filosofi, anvendt forskningsetikk, vitenskapelige myter

Forskningsprofil: For tiden arbeider jeg med et særskilt område innen rykteforskning som tidligere ikke har fått særlig oppmerksomhet: spredningen av vitenskapelige myter innen akademia.  Jeg undersøker spredningen av den pedagogiske myten «Læringspyramiden», og viser hvordan den til tross for mangelen på empirisk støtte har vært publisert i fagdidaktiske og pedagogiske debatter i over 150 år, og til slutt fått innpass i flere fagleksika.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter: Ascertaining the Learning Pyramid: A study of the origins, legitimacy, diffusion, authority and propagation of an educational myth. Prosjektet er delvis støttet av Forskningsutvalget på HiL.

Undervisning:
Examen philosophicum: Introduksjon i filosofihistorie og språk og argumentasjon (10sp)
Examen Facultatum: Introduksjon i vitenskapsteori (5sp)

Akkvisisjoner: Norgesuniversitetet, «Digital Dialog: sokratisk etikkundervisning på nett»: 600.000,-

Publikasjoner

In English

Education:
Norwegian University of Science and Technology: Candidatus Philologiae (Philosophy), Candidatus Magisterii (Philosophy, Social Anthropology, Ancient Greek)

Research Interests: Presocratic philosophy, Applied research ethics, Scientific myths

Research profile: My present research is focusing on the proliferation of scientific myths among academics. I explore the dispersal of the educational myth “the Learning Pyramid”, and demonstrate that despite the clear lack of evidence versions of this model has been published for over 150 years within educational studies, and it has gained an encyclopedic status.

Ongoing /recent reserach projects: Ascertaining the Learning Pyramid: A study of the origins, legitimacy, diffusion, authority and propagation of an educational myth. The project is partly funded by the Research Council at Lillehammer University College.

Teaching:
Examen philosophicum: 10 ECTS introductory course in the history of philosophy and critical thinking
Examen Facultatum: 5 ECTS introductory course in the philosophy of science.

Funding:
Stiftelsen Lillehammer Miljø, «Case studies in ethical dilemmas» [Etisk dilemmatrening]: 150.000,- NOK
Norgesuniversitetet, «Digital dialogue: socratic ethics education online» [Digital Dialog: sokratisk etikkundervisning på nett]: 600.000,- NOK

Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L