Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Øystein Skundberg

Tittel: Stipendiat
E-post: oystein.skundbergSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Øystein Skundberg (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

APS/BUK

Fagområde: Pedagogikk

Skundbergs PhD-prosjekt er en diskursanalytisk undersøkelse av norsk seksualopplysningslitteratur fra ca. 1870 frem til 1940.

Det han ønsker å kartlegge er hvordan denne litteraturen forholder seg til skjæringspunktet mellom seksualitet og ungdom – hvordan den uttrykker og konstruerer forestillinger om og idealer av barn og unge, om karakterdannelse og tilpasning, hvordan slik opplysning skulle formidles (didaktiske problemer), og om de medisinske aspektene med seksualitet.

Disse forestillingene blir sett i sammenheng med offentlig debatt og samfunnstendenser i den tiden tekstene ble utgitt.

Perioden 1870-1940 er valgt fordi den omfatter en rekke svært viktige ideologiske, vitenskapelige og samfunnsmessige omveltninger som gjenspeiler seg i seksualopplysningen for og om barn og unge: Tilflyttingen inn til de store byene på 1800-tallet, synet på barn i den borgerlige tradisjonen, problemene med prostitusjon, kjønnssykdommer og debattene om sedelighet og seksualmoral, den offentlige omsorgen og de frivillige organisasjonenes arbeid, debattene ved århundreskiftet om formidling av seksualkunnskap for barn, samt psykoanalysens og marxismens påvirkning på psykologi og pedagogikk.

Utgivelser og tekster som kom ut av disse strømningene avspeiler sterke motsetninger mellom tradisjon og oppbrudd, eller mellom prinsipper og pragmatisme.

I tillegg til en kritisk (ideologiavdekkende) diskursanalyse delvis bygget på Michel Foucaults teorier om hvordan seksualitet oppstod som vitensfelt og styringsverktøy på 1800-tallet, blir en slik en undersøkelse av idéer og verdier blir også en mentalitetshistorie – en fremstilling av hvordan grunnleggende sannheter oppstod og forandret seg.

Slik kan en historisk analyse av tekster også fortelle noe om hvordan sannheter om ungdom og seksualitet blir dannet i dag.

Forskningsinteresser: Pedagogisk historie, barndoms- og oppdragelseshistorie, diskursanalyse, seksualitetshistorie

Gradsgivende institusjon: Høgskolen i Lillehammer (BUK)

Hovedveileder: Harald Thuen

Oppstart: 1. mars 2014

Utdanning: Allmenlærer fra Høgskolen i Hedmark 1991, Cand. Polit. i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer 2004.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L