Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Turid Wangensteen

Tittel: Ph.d.-kandidat
E-post: turid.wangensteenSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Portrett Turid Wangensteen (foto: privat)

Ph.d.-prosjekt: Barn som pårørende

Forskningsprosjektet handler om barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer.

Måten foreldrenes rusmiddelproblemer tematiseres for og sammen med barna, både innad i familien, i spesialisthelsetjenesten og i samfunnet for øvrig, kan bidra til å skape mening og forståelse for egen livssituasjon, og det kan bidra til å skape resiliens mot selv å utvikle problemer. Men den måten foreldreskap og rus tematiseres på kan også påføre både barn og foreldre ekstra belastninger.

Forskning viser at dette er mennesker som opplever å tilhøre en marginalisert gruppe, de opplever stigmatisering og utestenging, de tør ikke å fortelle om sine problemer, de opplever at andre ser ned på dem og mange sliter med skamfølelse. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hvordan både foreldre med rusproblemer og deres barn opplever at foreldreskap og rus tematiseres. Hvilke ord benyttes, hvilke historier skapes og hvordan påvirker dette livet til dem som er berørt? Hvilken informasjon får barn om foreldrenes problemer og helsesituasjon? Snakkes det om opplevelser og følelser knyttet til det å ha foreldre med rusmiddelproblemer? Hvilket fokus får hverdagens gleder og sorger?

Problemstillingen er: Hvordan tematiseres foreldrenes rusmiddelproblemer for barna?

Forskningsspørsmålene er:

  • Hvordan kommuniserer barn, foreldre og andre voksne om det å vokse opp med foreldre med rusmiddelproblemer?
  • Hvordan tematiseres foreldreskap for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og hvordan følges barna opp av de barneansvarlige?
  • Hvordan kan denne tematiseringen forstås i lys av sosiokulturelle forestillinger om foreldreskap, rus og barn?

Dette er en kvalitativ studie og informantene er foreldre som er i rusbehandling, deres barn i alderen 12 år og eldre, andre voksne barnet snakker med, samt barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten.

Det er etablert en referansegruppe hvorav flere har egen erfaring som barn av foreldre med rusmiddelproblemer og/eller som tidligere rusmiddelavhengige og mamma. Disse vil følge hele forskningsprosessen, og bidra med sin kunnskap og sine erfaringer.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Astrid Halsa (HiL)

Biveileder: Forskningsdirektør Jørgen Bramness (SERAF)

Gradsgivende institusjon: Høgskolen i Lillehammer, Ph.d.-programmet BUK, finansiert av Tyrilistiftelsen

Ph.d.-periode: Høst 2015 - høst 2019

Ph.d.-prosjektet er tilknyttet Mosaikkprosjektet (NFR).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L