Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Ph.d.-kurs/ PhD courses > Ph.d.-kurs Teorier om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Ph.d.-kurs Teorier om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Kursspråk: Norsk
Utdanningsnivå: Ph.d.
Emneleder: Professor Solveig Østrem

Tid og sted
23.11 til 26.11.2015. Kurset blir gitt på Høgskolen i Lillehammer og det er undervisning alle dager.
Se fullt program for alle dager.

Innhold
Kurset tar for seg teorier og sentrale begreper innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Begreper som demokratisk deltakelse, medvirkning, danning, utdanning og læring blir tematisert. Det blir lagt vekt på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling innenfor og på tvers av kontekster, men med hovedvekt på institusjoner som barnehage og skole.

Læringsutbytte
Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg avansert kunnskap og innsikt i teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. De skal også kunne vurdere og reflektere kritisk og med utgangspunkt i teoriene og de teoretiske perspektivene som presenteres.

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg disse akademiske ferdighetene:

  • Kritisk analysere, vurdere og sammenligne teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling i og på tvers av ulike kontekster barn og unge inngår i dagens samfunn.
  • Knyttet teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling til eget doktoravhandling arbeid.

Organisering og arbeidsformer

  • Forelesninger, seminarer og plenumsdiskusjoner
  • Skrive en vitenskapelig essay (ca. 10 sider) der teorier og sentrale begreper fra kurset anvendes. Retningslinjer for essay finnes i eget vedlegg. Utkast til essay presenteres i plenum.
  • Litteraturseminar: Deltakerne presenterer og gir respons på hver sine tekster fra pensumlitteraturen. Tekstene fordeles og kriterier for presentasjon og opposisjon sendes deltakerne på forhånd. 

Arbeidskrav, evaluering og godkjenning
For at kurset skal godkjennes må studenten:

  • Delta aktivt i forelesninger, seminarer og plenumsdiskusjoner. Emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra kravet om tilstedeværelse.
  • Levere et vitenskapelig essay innen to måneder etter siste kursdag. Dersom essayet ikke blir godkjent, kan studenten levere revidert versjon innen en måned etter at studenten har fått tilbakemelding på den første versjonen.

Obligatorisk lesning
Her er link til pensumlitteratur (word). Et kompendium er trykket og kan kjøpes fra SOPP Print. Hvis du ikke er på HiL kan du bestille det ved å henvende deg til print@sopp.no

Vurdering
For å få godkjent kurset må deltakerne skrive, og få godkjent, et essay på ca. 10 sider. Essayet skal være en drøfting av teoretiske tilnærminger innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, gjerne knyttet til eget ph.d-arbeid.

Frist for innlevering av essay er 1. februar 2016.
Kategoriene «bestått» eller «ikke bestått» brukes i den endelige vurderingen.

Evaluering av kurset
I løpet av kurset vil det være en kontinuerlig dialog om læringsprosesser og måloppnåelse. Ved slutten av kurset leverer studentene en skriftlig evaluering. Det er også ønskelig med muntlige tilbakemeldinger, både underveis og mot slutten av kurset.

Kursbevis
Etter avsluttet og bestått kurs mottar studentene et kursbevis.

Registrering
Frist for påmelding er 1. november 2015 til kurskoordinator johanne.servoll@hil.no
Til dette benyttes søknadsskjema.

Kursavgift
Kr. 2000,- Kursavgiften dekker kun kursdeltakelse. Kursavgiften gjelder ikke for ph.d.-kandidater som er tatt opp på Ph.d.-programmet barn og unges deltakelse og komptanseutvikling (BUK). 

Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 27.10.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L