Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.) > Veiledning > Sjekkliste for hovedveileder

Sjekkliste for hovedveileder

  • Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling .
  • Drøfte og vurdere forskningsspørsmål, eventuelle hypoteser og metoder.
  • Sikre at arbeidsplan er realistisk i forhold til tidsrammen.
  • Gi hjelp til å sette seg inn i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.) .
  • Drøfte opplegg og gjennomføring av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v.) .
  • Holde seg orientert om og bidra til å sikre framdriften i doktorgradsarbeidet og vurdere den i forhold til arbeidsplanen.
  • Introdusere kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer.
  • Drøfte resultater og tolkningen av disse.
  • Veilede i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen, samt se til at personvern ivaretas gjennom melding til NSD og Rek (se avsnitt 6). 
  • Årlig gi skriftlig rapportering om framdrift på fastsatt skjema.
Sist oppdatert: Johanne Kielland Servoll 09.07.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L