Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontakt

Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU

Administrativ koordinator

Mona Ødegaard, tlf,: 61 28 74 95, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Rådgiver Gro Lurås, tlf.: 73 59 66 89, HF fakultetsadministrasjon (permisjon)

Om ph.d.-programmet i audiovisuelle medier

Fra høsten 2015 tilbys et nytt ph.d.-program for kandidater med forskningsprosjekter knyttet opp mot audiovisuelle medier.

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet. Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene. Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier samarbeider dessuten med ph.d.-programmet i estetiske fag ved Det humanistiske fakultet, NTNU.

Programmet tilbyr en forskerutdanning med basis i en humanistisk forskningstradisjon, men inkluderer også, i tråd med mediefaglige tradisjoner, samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter både når det gjelder teori og metode. Det samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.

Programmets kjerneområder omfatter de audiovisuelle medienes:

  • estetiske virkemidler og deres innvirkning på meningsproduksjon og fortolkning
  • representasjonsformer, identitetskonstruksjoner og virkelighetsoppfatninger
  • aktører, institusjoner og virksomheter i et historisk perspektiv
  • produksjonsrutiner
  • anvendelse innen undervisning og i forskningsformidling

En ph.d.-grad innenfor studier av audiovisuelle medier gjør deg kvalifisert for forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høgskolesystemet innenfor fagdisiplinene medievitenskap, filmvitenskap eller spillstudier, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor offentlig forvaltning, i kultursektoren og i de kreative industriene.

Ph.d.-studiet i audiovisuelle medier består av:

  • Et selvstendig forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå
  • Opplæring i vitenskapsteori og metode, som gir faglig tyngde og innsikt egenarten til de estetiske disiplinene
  • Opptrening av evnen til å sette ens eget fag inn i større sammenheng gjennom faglig refleksjon, og til det å artikulere mediefagets utfordringer og muligheter

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 års arbeid. Opplæringsdelen er delvis lagt til NTNU og delvis til Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Se siden om studiets oppbygging for mer utfyllende informasjon om forskerutdanningen og oppbyggingen av ph.d.-graden.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L