Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forskning og forskningsgrupper

BUK-senterets forskning er rettet mot barn og unges oppvekst. Tilnærmingen er flerfaglig og senterets forskning består av et bredt spekter av teoretiske og empiriske prosjekter. Forskningen dreier seg også om institusjoner og profesjoner tilknyttet barn og unges oppvekst og preges slik av dialoger på tvers av fag og forskningstradisjoner. Ph.d-programmet under senteret retter søkelyset mot barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

I dag arbeider rundt 15-20 forskere og 25-30 doktorgradskandidater med bakgrunn i fag som sosiologi, sosialantropologi, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, historie og sosialt arbeid ved senteret. Forskningen er organisert i fem forskningsgrupper som arbeider innenfor og på tvers av disipliner og fagfelt.

Migrasjon og multikulturelle studier

Forskningsprosjektene i denne gruppen vektlegger at barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling finner sted innen sosiale og kulturelle kontekster preget av migrasjon og multikulturelle forhold. Målet er å fremme og gjennomføre studier som inkluderer spørsmål om sameksistens og inkludering/ekskludering innen felt av mangfold, transnasjonale relasjoner, urbane og rurale forhold, og minoriteter. Les mer

Barn, familier og utsatthet

Utsatthet forbindes med et samspill av ulike faktorer knyttet til samfunnsmessige betingelser som oppvekstmiljø, psykologiske og sosialpsykologiske forhold, funksjonsnedsettelser eller til barn og unges handlinger. En helhetlig forståelse av utsatthet fordrer derfor ulike teoretiske perspektiver, og gruppa består av forskere med sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig og helsefaglig bakgrunn. Les mer

Mediepedagogikk

Det er lagt opp til et bredt tverrfaglig samarbeid basert på i hovedsak tre ulike perspektiver, relatert til barn og unges deltakelse og kompetanse: mediesosialisering, undervisning om og med medier.

Inkluderende utdanning - marginalisering og minoriteter

Denne forskningsgruppen er et forum for internasjonal og tverrfaglig dialog hvor oppmerksomheten er rettet mot inkluderende utdanning og utdanning for barn med spesielle behov. Inkluderende utdanning – marginalisering og minoriteter forstås her i vid forstand, og tar opp i seg forskjellige betydninger betinget av geografiske og situasjonssammenhenger. Les mer

Pedagogikk

Forskningen i denne gruppen retter seg mot ulike institusjoner og praksiser knyttet til barn og unges oppvekst. Sentrale forskningsområder er: skole, barnehage, veiledning og historiske studier. Les mer

Sist oppdatert: Agnete Orderløkken 01.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L