Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spørsmål?

Søknad med vedlegg sendes:

BUK-senteret
Høgskolen i Lillhammer
Postboks 952
2604 Lillehammer

Søknadsfrist: løpende opptak, ingen bestemt frist

Spørsmål om programmets faglige innhold og profil, veilederkapasitet, etc, rettes til:

Mari Rysst 
Tlf.: +47 61 28 80 65
e-post: mari.rysst@hil.no

Spørsmål om søknadsprosess, dokumentasjon, etc. rettes til:

Agnete Orderløkken
Tlf.: +47 61 28 85 55 
e-post: agnete.orderlokken@hil.no

Opptak og søknad

For å kunne bli vurdert må søkere om opptak til ph.d.-programmet kunne dokumentere krav til forkunnskap og finansiering, samt utarbeide en utdanningsplan (gjøres på fastsatt søknadsskjema) og en prosjektbeskrivelse.

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp på et doktorgradsprogram må søkeren normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. For søker med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, skal veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere med mastergrad (hovedfag) fra annet fagområde enn det som er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, eller med svakere karaktergrunnlag, kan tas opp etter særskilt vurdering. Disse søkerne må kunne dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Dersom det er nødvendig, kan det kreves tilleggsdokumentasjon på faglig nivå eller for eksempel gjennom en forprøve. Slike søkere kan også om nødvendig pålegges å ta kvalifiseringsfag og/eller tilleggsfag innen en tidsfrist.

Finansiering

Søkere må kunne dokumentere hvordan ph.d.-studiene skal finansieres. En del av våre ph.d.-kandidater finansieres gjennom stipendiatstillinger ved HINN. Disse stillingene lyses ut under Ledige stillinger på høgskolens nettsider.

Ved HINN er tilsettingsprosessen for stipendiatstillinger skilt fra behandlingen av søknad om opptak på ph.d..-program. De som blir tilsatt i en stipendiatstilling ved HINN må, av hensyn til kvalitetssikring og registrering, etter tilsettingen også søke om opptak på det doktorgradsprogrammet de skal følge. Ved ansettelse skal påtenkt veileder og tilknytning til fagmiljø være klart.

For søkere som har blitt tilsatt i en stipendiatstilling, sendes søknad om opptak på ph.d.-programmet så snart som mulig etter at tilsetting er avklart. Søknaden må, i tråd med Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer, leveres ph.d..-utvalget (ved ph.d..-sekretariatet) senest innen tre måneder etter oppstart etter innstilling fra ph.d..-leder og signering av foreslått hovedveileder.

For søkere med ekstern finansiering, hvor tilsettingsforholdet ikke administreres av HINN, skal alle økonomiske forhold knyttet til doktorgradsstudiet avklares mellom finansierende part og HINN før søknad kan godkjennes. HINN krever normalt at ekstern finansiering dekker et beløp tilsvarende Forskningsrådets rundsumbevilgning for finansiering av doktorgradsstipendiater.

Dette inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, driftsmidler og midler til utenlandsopphold. For alle søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det dokumentasjon for at minst 50 prosent av arbeidstiden under doktorgradsstudiet kan benyttes til forskerutdanning og at minst ett år kan avsettes til fulltidsstudier.

Utdanningsplan

Planen skrives på et fastsatt søknadsskjema og skal inneholde:

 • foreløpig tittel på avhandlingen
 • beskrivelse av forskningsoppgaven, herunder tema, problemstilling samt valgav teori og metode
 • fremdriftsplan for gjennomføring
 • finansieringsplan, hvem finansierer lønn, arbeidssted, driftsmidler, labutgifter, eventuelle utenlandsopphold, og andre kostnader som vil kunne påløpe i løpet av studiet
 • redegjørelse for nødvendig infrastruktur
 • forslag til veiledere og redegjørelse for veiledningsbehov i tilfeller hvor det foreligger spesielle behov
 • eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
 • plan for faglig formidling
 • dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
 • opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter
 • opplysninger om eventuelle opphavsrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være på 5-10 sider og skal inneholde:

 • En gjennomgang av relevant teori og tidligere forskning av relevans for valgt problemstilling og metodologisk tilnærming
 • Beskrivelse og begrunnelse av tematikk og problemstillinger
 • Beskrivelse og begrunnelse av valgt metode
 • En realistisk framdriftsplan for forskningsarbeidet
 • Litteraturliste

Søknadsbehandling

Søknad om opptak til ph.d..-studiet behandles av ph.d..-utvalget, etter innstilling fra ph.d..-leder. Et opptak kan være endelig eller det kan skje med forbehold om avklaring av enkelte punkter i utdanningsplanen, som plan for finansiering, opplæring eller formidling, eller utvikling av fullstendig prosjektbeskrivelse.

Opptaket kan også skje med forbehold om tilleggsutdanning eller immaterialrettslige avtaler. Grunnlaget for avgjørelse om opptak og opptaksvedtakets innhold er beskrevet nærmere i forskriftens §5-3.

Dersom man får avslag på søknad om opptak har man anledning til å klage, i henhold til Ph.d.-forskriftens §21.

Etter behandling sender ph.d.-sekretariatet opptaksbrev til ph.d.-stipendiaten sammen med forskriftene for ph.d.-studiet, etiske retningslinjer for veiledning og Avtale om opptak til forskerutdanningen. Dersom opptaket har skjedd med forbehold gir ph.d.-utvalget i opptaksbrevet en frist for utarbeiding og innlevering av endelig studieplan.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L