Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder > Making user participation work – from policy to practice

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Ole Petter Askheim

E-post: ole-petter.askheim@hil.no

Nyheter

Making user participation work – from policy to practice

Hvordan uttrykkes og praktiseres brukermedvirkning for ulike målgrupper av velferdstjenestene?

Høgskolen i Lillehammer er tildelt åtte millioner kroner fra Program for helse- og omsorgstjenester i Norges Forskningsråd til prosjektet «Making user participation work – from policy to practice».

Prosjektet startet opp i januar 2014 og skal avsluttes til sommeren 2018.

Brukergrupper

Prosjektet ønsker å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper:

  • Eldre
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske lidelser

I tillegg vil en gjennom prosjektet undersøke hvordan de ulike brukergruppene opplever at brukermedvirkningen er ivaretatt.

En hypotese som ligger til grunn er at ulike velferdspolitiske diskurser ligger til grunn for politikken for de tre målgruppene og at dette får konsekvenser for utformingen og organiseringen av tiltak og tjenester.

Deltakende forskere

Forskere i prosjektet på HiL er professor Ingrid Guldvik, førsteamanuensis Jan Andersen og professor Ole Petter Askheim, med Askheim som prosjektleder. Andersen skal ha hovedansvar for å studere hvordan kommunene søker å implementere brukermedvirkning gjennom måten velferdstjenestene organiseres og drives på.

Prosjektet blir en viktig del av forskningen innen Velferdsinnovasjon ved Senter for innovasjon i tjenesteyting.

Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med professor Karen Christensen ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Synnøve Fluge er tilsatt som stipendiat på prosjektet ved instituttet. Hun skal spesielt arbeide med hvordan ansatte på bakkenivå i velferdstjenestene vurderer utfordringene brukermedvirkning innebærer og hvordan representanter for de tre brukergruppene oppfatter sine muligheter og hindringer for brukermedvirkning.

Brukerpanel

En viktig del av prosjektet er å involvere personer med brukererfaring i prosjektet. Det er etablert et brukerpanel med representanter for FFO, SAFO, Mental Helse og Pensjonistforbundet som vil være en viktig samarbeidspartner i den videre utviklingen av prosjektet.

Fra disse organisasjonene skal det også rekrutteres personer med brukererfaring som medforskere. Disse vil delta i så vel utforming av intervjuguider, som intervjuere og i analyse og formidling av funn fra prosjektet.

I tillegg er det etablert en internasjonal ekspertgruppe med forskere fra Storbritannia, Sverige og Danmark knyttet til prosjektet slik at de norske erfaringene med brukermedvirkning for de omtalte brukergruppene kan settes inn i et bredere internasjonalt perspektiv.

Gruppa møttes første gang i oktober 2014.

Publisering og formidling

Gruppa planlegger en doktoravhandling, og fire til seks vitenskaplige artikler i internasjonale tidsskrifter. Prosjektet vil avslutte med en antologi på engelsk i samarbeid med ekspertpanelet. De vil delta med presentasjoner av papers på relevante internasjonale konferanser.

Formidling til brukere og ansatte i praksisfeltet vil bli vektlagt. I nært samarbeid med representantene fra brukerpanelet vil slik formidling inkludere artikler i fagtidsskrifter, avisartikler og deltakelse på møter og konferanser for ansatte og brukerorganisasjoner.

Formidling i et ikke-vitenskapelig språk vil bli vektlagt for å gjøre resultatene tilgjengelige og nyttige for brukerne.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L