Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer, del av studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning

Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer, del av studiet Arkiv- og informasjonsforvaltning


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
ARKIV
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
15
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Kontakt Høgskolen i Lillehammer Senter for livslang læring ved prosjektleder John Torstad: e-post: John.Torstad@hil.no, telefon: 61 28 83 50

eller

Fylkesarkivet i Oppland ved fylkesarkivar Svein Amblie:e-post: svein.Amblie@oppland.org, telefon: 61 27 18 00

eller

Studenttorget e-post: studenttorg@hil.no telefon: 61 28 81 02 Åpningstider: 08.00 - 15.00

Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer (15 sp) (Emne 1 av studiet i Arkiv- og informasjonsforvaltning)

De siste årene har innføring av elektroniske systemer og dokumenthåndtering, elektronisk dokumentutveksling og bruk av e-post, gitt nye utfordringer for arkivering. Tradisjonelle dokumenter blir erstattet av elektroniske multimediedokumenter, der både bilde, lyd og film inngår som elementer. I tillegg er Internett blitt en viktig arena for tilgjengeliggjøring, innhenting og utveksling av informasjon. Arkiv- og informasjonsforvaltning er et utdanningstilbud rettet mot offentlig sektor og privat virksomhet. Studietilbudet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Studiet i Arkiv og informasjonsforvaltning vil samlet gi 60 studiepoeng fordelt på 5 emner. Studiet er under utvikling og foreløpig er det kun emne 1 som er endelig godkjent. Emne 1 Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer har oppstart høsten 2007. Emne 2, 3 og 4 er planlagt igangsatt i 2008 og emne 5 i 2009.

Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Fylkesarkivet i Oppland og Arkivverket v/Statsarkivet i Hamar.

Målgruppe

  • Den offentlige forvaltningen - både statlig og kommunal virksomhet. Her er det dokumentert et stort opplæringsbehov
  • Det private næringsliv. Selv om kravene kan være noe ulike, står disse overfor de samme utfordringer som den offentlige forvaltning
  • Privatpersoner og studenter generelt. Disse forholder seg til informasjon i elektronisk

Oppstart / samlingstidspunkt
Første samling er 30. og 31. august 2007. Påfølgende samlinger vil avholdes 11-13. oktober og 6. og 7. desember 2007. Første samlingsdag vil vare fra kl. 10.00 til ca kl 17.00 og fra kl. 09.00 til ca kl 16.00 andre dag/tredje dag.

Brosjyre:


Dette emnet tar for seg overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering. Det vil bli fokusert på forholdet til aktuelle lover og forskrifter.

Emnet skal bl.a. gi svar på faglige problemstillinger som: Hva innebærer elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling? Hva er NOARK-4 (Noark-5) Hvordan er forholdet til kravene i arkivloven og arkivforskriften? Hva med fagsystemer og databaseløsninger som ikke inngår i Noark. Hvordan forholder vi oss til disse?

Hvordan berøres virksomheten mht roller, oppgaver og organisering? Det fokuseres på planlegging og gjennomføring av omstillingsarbeidet og hvilke gevinster som elektronisk saksbehandling skal gi. Hvilke systemer eksisterer på markedet og hvilke krav stilles til disse?

Andre temaer er digitalisering/skanning, lagringsformater og lagringstid for elektroniske dokumenter, digitale signatur. Bruk av e-post og forholdet til arkivet, journal- og sakssystem. Hvilke føringer gir eForvaltnings-forskriften, personvernloven og offentlighetsloven ved bruk av e-post.

Brosjyre finner du her:

For mer om emnet se emnebeskrivelsen under

Emnet utgjør del 1 i Studiet i arkiv - og informasjonsforvaltning (60 sp). Studiet i arkiv- og informasjonsforvaltning skal imøtekomme kravet til framtidig kompetanse innenfor fagområdet som håndterer elektronisk informasjon. Det handler om tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og formidling av informasjon til bruk i beslutningsprosesser, samtidig som sikkerhets- og personhensyn ivaretas. Studiet skal imøtekomme et regionalt behov for formell kompetanse innen fagområdet og være i samsvar med lovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. Studiet er en mulighet for å drive kompetanseheving innen et fagfelt som i fremtiden blir et område som de fleste må ha et forhold til. Kunnskapen omkring ulike sider av dette er for lite påaktet både i offentlig forvaltning, privat virksomhet og blant befolkningen generelt. Følgene er at mange av kravene knyttet til håndteringen av elektronisk informasjon ikke blir ivaretatt. Sikkerhetsaspektet ved håndtering av data er for lite fokusert på i eksisterende studietilbud det er naturlig å sammenligne med. Studenten skal etter å ha fullført studiet ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til arkivrelevante fag, relevante lover og forskrifter (juridiske elementer), informasjons-styrings prinsipper (informasjonsforvaltning), og sikkerheten i elektroniske arkiv samt innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for registrering, bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.


Emneinnhold

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
Langtidslagring og formidling av
elektroniske arkiver:
7 O 15
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
1 semester
Grad/kompetanse
Videreutdanning
Kull
2007/2008
Studiestart
30.08.2007
Studiekostnader
Emne 1 vil ha en studieavgift på kr 13.000. I tillegg kommer semesteravgift, kopinoravgift og IKT–avgift på ca kr 500 pr semester til studentsamskipnaden i Oppland samt utgifter til litteratur. Det må også påregnes kostnader knyttet til reise/opphold på Lillehammer i forbindelse med samlingene.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

For detaljer om emne 1: Elektroniske arkiver - muligheter og utfordringer - se emnebeskrivelse

Arkiv- og informasjonsforvaltning (60 sp) inneholder følgende emner (NB! Emne 2-5 er under utarbeidelse og kan bli endret)

Høst 2007: Emne 1: Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer 15 sp

Emnet vil ha fokus på overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivering samt forholdet til aktuelle lover og forskrifter. Gi kunnskap om hva elektronisk dokumenthåndtering og innføring av elektronisk arkiv og saksbehandling innebærer Innføring i fagsystemer og databaseløsninger i Noark.

Vår 2008: Emne 2: Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver 7,5 sp

Emnet vil gi innsikt og kunnskap om overføring av bevaringsverdige elektronisk arkivmateriale fra produksjonsformat til arkivformat. En brei innføring i metoder for å ta vare på samt å beskrive ulike sider ved elektronisk arkivmateriale og problemstillinger knyttet til behandling av slikt materiale i samtid og ettertid. Kunnskap om datamodellering, lagringsteknologi og lagringsmedier.

Vår 2008: Emne 3: Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd 15 sp

Emnet vil gi innsikt og kunnskap om prinsipp og metoder for bevaring, ordning og formidling av audiovisuelle arkiv.

Høst 2008: Emne 4: Moderne arkivarbeid 15 sp.

Emnet vil gi innføring i grunnleggende arkivteori, prinsipper og terminologi for arkivarbeidet. Gir grunnleggende innføring i administrasjonshistorien for ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivå.

Vår 2009: Emne 5: Arkiv og informasjonssikkerhet., 7,5 sp

Emnet vil gi innføring og forståelse for informasjonssikkerhet og sentrale begreper innen arkivtjenesten. Gjennomgang av Lovverket med fokus på personvernet. Innføring i Teknologiske sikkerhetsmekanismer og hvordan de er bygd opp og kan brukes.

Opptakskrav

Opptakskrav vil være generell studiekompetanse eller realkompetanse (over 25 år og relevant praksis).

Yrkesmuligheter

Fullført studium (totalt 5 emner, 60 sp) eller respektive emner vil gi studenten et godt utgangspunkt til å ivareta arkivrelaterte oppgaver i arbeidslivet.

Undervisnings- og læringsmetode

Emne 1 vil bestå av 3 samlinger fordelt på 7 undervisningsdager høsten 2007. Samlingene vil bli lagt til Høgskolen i Lillehammer og vil bestå av forelesninger og arbeid i grupper. Det forventes i tillegg at det legges ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte og veiledning og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og internettforbindelse.

Eksamensform

For detaljer se emnebeskrivelse

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av:  19.12.2007
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L