Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2012 / 2013 > Læringsledelse, vurdering og læreplanforståelse i et organisasjonsperspektiv (modul 2)

Læringsledelse, vurdering og læreplanforståelse i et organisasjonsperspektiv (modul 2)

Studium: Læringsledelse og vurdering
Studiepoeng: 15
Emnekode: 
Semester: Vår 2013
Antall studenter: 13
År i studieløpet: Første studieår
Emne ansvarlig: Stephen Dobson
Grad: Etter- og videreutdanning

Pensum kan kjøpes hos: SINN Bok | bok.lillehammer@sopp.no

Obligatorisk pensum

Dale, E.L. og Wærness J.I. (2006):Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Oslo: Universitetsforlaget. (140 sider)

Dobson, S. og Engh, R. (red.):Vurdering for læring i fag.Kristiansand: Høgskoleforlaget (150 sider)

Plauborg m.fl (2010): Læreren som leder - klasseledelse i folkeskole og gymnasium. København: Hans Reitzels forlag (200 sider)

Overland, B (2009): Pedagogisk dannelse og skoleutvikling. Oslo: Cappelen akademisk (130 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendium kjøpes hos Storkopi Storkopi

Nyhus, L. og Monsen, L. (2012) School Development as Communication Processes. I:Policy Futures in Education(15 sider)

Dale, E. L. (2010):Kunnskapsløftet På vei mot felles kvalitetsansvar? Oslo: Universitetsforlaget (25 sider)

Mutch, C. (2012). Assessmentfor,ofandaslearning. Developing a sustainable assessment culture in New Zealand schools. I:Policy Futures inEducation (15 sider)

Baird, J. (2011); Does the learning happen inside the black box? I, Assessment in Education. Principles, policy and Practice. Bind 18, nr. 4, s343-346.Bennett, R. (2011). Formative Assessment. A Critical review. I,Assessment in Education, bind. 18, s5-25

Bjørnsrud, H. og Engh, R. (2012) Teamwork to Enhance Adapted Teaching and Formative Assessment. I, Policy Futures in Education. Temanummer red. Dobson, S. (15 sider)

Bennett, R. (2011). Formative Assessment. A Critical review. In, Assessment in Education, Bind 18 nr. 1, s5-25

Skogvoll, V. og Dobson, S. (2011): “Connoisseuren – med blikket for øyeblikket. Et kroppsfenomenologisk essay om det profesjonelle”. I, Haaland, Ø, Haugsbakk, G. og Dobson, S. (red.):Tid for en ny pedagogikk. Valset: Oplandske forlag (12s)

Steinsholt, K. (2009): “Enhver beslutning må være avsindig. Noe om det ubestemmelige grunnlaget for pedagogiske beslutninger”. I: (Steinsholt, K og Dobson, S. (red)Verden satt ut av spill.Postmoderne pedagogiske perspektiver.Trondheim: Tapir: 11-32.

Walker, J. (2009): Authoritative Classroom management: How Control and Nurturance Work Together.Theory in Practice, 48: 122-129. Routledge

Digitalt i Fronter

Dobson, S. mfl. (2012) Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med implementering av vurdering for læring. Norsk kompetansemiljø for vurdering. Elektronisk (37 sider)

Timperley, H., Wilson, A. Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration. Wellington, New Zealand: Ministry of Education. (30s)

Throndsen, I., Hopfenbeck, T.N., Lie, S. og Dale E.L. (2009):Bedre vurdering for læring. Rapport fra «Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse (30s)

Shute, V. (2008). Focus on Formative Feedback.Review of Educational Research,78(1), s.153-189.

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Acountability, 21 (1), s.5-31.

Tronsmo, P. (1998): Myten om menneskers og organisasjoners iboende motstand mot forandring, Magma 1 (1),

Supplerende

Prøitz, T. S. og Borgen, J. S. (2010). Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen.Rapport 16/2010. Oslo. NIFU-STEP. (80s)

Sist oppdatert: Egil Weider Hartberg 23.11.2012
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L