Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2010 > Arkiv 2009 > Vil ha tydelig framdriftsplan for universitetsprosessen

Projekt innlandsuniversitetet

Skolestart06_0101
  • Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) samarbeider med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland om Prosjekt Innlandsuniversitetet.
  • Målet med prosjektet er å kunne sende søknad om universitetsstatus for Universitetet i Innlandet innen 1. januar 2012.
  • Universitetet i Innlandet skal være et nært, moderne og skapende universitet.
  • Det skal være en moderne nettverksinstitusjon som tilbyr et nært og kompetent lærings-og studentmiljø, og hvor kunnskap skapes i dialog mellom studenter, fagmiljø og samfunns-og næringsliv.

Les mer om Prosjekt innlandsuniversitetet

Vil ha tydelig framdriftsplan for universitetsprosessen

Rødt tårn fra innsiden (Foto: Sigrun Skaare)

Høgskolestyrene ved høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer var 11. november 2009 samlet til felles styreseminar for å diskutere framdriften i det videre arbeidet i universitetssatsingen.

Høgskolene legger opp til å styrebehandle en framdriftsplan med milepæler for en fusjonssøknad i desember 2009.

Vil vurdere endret styringsstruktur
Målet er å sende fusjonssøknaden innen 31. desember 2010. Tidspunktet for søknad til Kunnskapsdepartementet om å etablere et interimsstyre vil være en del av framdriftsplanen.

Høgskolene vil også vurdere en endret styringsstruktur for Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU), og vil ha dialog med fylkeskommunene og Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet (KUF) for Innlandet AS om dette.

Punkter til diskusjon
Følgende punkter dannet grunnlaget for høgskolestyrenes diskusjon i seminaret 11. november 2009:

1) Styret vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt 1.2.2 i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. ni måneder p.g.a. utredningene.

2) Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen 31. desember 2010. Styret ber om at:

a) Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedrørende beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkludert ordning med interimsstyre.
b) Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet:

– Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene
– Felles budsjettmodell

c) Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen.
d) Visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles.

Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet.

3) Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av:

a) De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedrørende kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet.
b) De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av 6. oktober 2009 vedrørende kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger.

Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering av det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering.

4) Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende:

  • Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt. 1.2.3 i tilleggsavtalen fra 2007.
  • Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus.
  • Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering.
  • Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUF-fondets antatte levetid.

For nærmere informasjon om ordningen med interimsstyre vises det til Ot.prp. nr. 71 (2008-2009), som er omtalt i sak 16/09 til styringsgruppa i Prosjekt Innlandsuniversitetet.

Sist oppdatert: Administrator User 22.11.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L