HiL > hjem > Nyheter > Arkiv 2014 > Disputerer på kroppsproblematikk og rusmiddelavhengighet

Skriv ut Skriv ut

Om Heid Nøkleby

Portrett Heid Nøkleby (foto: Gro Vasbotten)

Heid Nøkleby disputerer for graden Ph.D. 10. juni. april 2014 kl. 1215 i Festsalen Gamlebygget på HiL.

Prøveforelesning "Likheter og forskjeller mellom rusmiddelbruk og spiseforstyrrelser" holdes samme sted kl. 1015.

Hva er en doktorgrad?

  • En doktorgrad er betegnelsen på den høyeste akademiske grad man kan oppnå.
  • En disputas er et åpent arrangement der en kandidat (doktorand) forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandling overfor kritiske fagopponenter for å oppnå en doktorgrad

Disputerer på kroppsproblematikk og rusmiddelavhengighet

Bilde av kunstkropper (foto: gro Vasbotten med tillatelse fra kunstneren)

Stipendiat Heid Nøkleby disputerer for sin doktorgrad 10. juni 2014 med avhandlingen "Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingsmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet".

Heid Nøkleby har vært tilknyttet Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling i stipendiatperioden.

Hovedveileder for Heid Nøkleby har vært Finn Skårderud. Biveileder Marie Nordberg.

Dårlig regulering av følelser som bakgrunn

I sin avhandling har Nøkleby sett på hvor utbredt spise-/kroppsproblematikk er blant menn og kvinner i behandling for rusmiddelavhengighet.

Materialet til undersøkelsen er hentet fra spørreundersøkelse, observasjon og kvalitative intervjuer med menn og kvinner i en behandlingsinstitusjonen Tyrilistiftelsen for rusmiddelavhengige.

Spørreundersøkelsen viser at en tredjedel av kvinnene og 8 prosent av mennene hadde symptomer på spiseforstyrrelser. Videre rapporterte 41 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene å ha brukt dopingmidler, i hovedsak anabole steroider.

Analysen legger vekt på dårlig regulering av følelser som bakgrunn for utvikling av både rusproblemer og spise-/kroppsproblematikk.

Endring av kroppen som et overgangsrituale

I tillegg ses symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler som uttrykk for praksiser knyttet til kropp og kjønn i vår kultur.

Fokus på endring av kroppen kobles også til rusbehandling forstått som et overgangsrituale.

Etterlyser samlede behandlingsinstanser

Anbefalte konsekvenser for behandling er blant annet et større fokus på symptomenes funksjon og bakgrunn, å se ulike symptomuttrykk i sammenheng, og dermed legge til rette for samlede behandlingsinstanser i større grad.

HiLs første doktorgrad

Disputasen til Heid Nøkleby er det første HiL arrangerer. Mange personer tilknyttet HiL har før henne avlagt doktorgraden, men da hos en annen gradsgivende institusjon, for eksempel Universitetet i Oslo eller NTNU i Trondheim.

Heid Nøkleby var blant de som i 2009 ble tatt opp på HiLs første eget doktorgradsprogram «Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling».

Artiklene

  • Artikkel I oppsummerer tidligere internasjonale studier som er gjort av samvarierende spiseforstyrrelser og narkotikamisbruk/avhengighet (1990-2011). Dette er den første reviewstudien som kun inkluderer utvalg der det måles spiseforstyrrelser og narkotikalidelser i tråd med diagnosekriterier.
  • Artikkel II viser resultater fra en spørreundersøkelse som ble foretatt blant 109 pasienter innlagt i Tyrili i 2009-2010, med vekt på utbredelse av symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler.
  • Artikkel III bruker data fra den samme spørreundersøkelsen, men undersøker mer detaljert symptomer på spiseforstyrrelser blant de kvinnelige pasientene. Utvalget sammenlignes med utvalg fra to nordiske studier av pasienter som er i behandling for spiseforstyrrelser.
  • Artikkel IV er en kvalitativ studie av ni mannlige pasienter innlagt Tyrili i perioden 2010 til 2011. Informantene intervjues om blant annet kropp, styrketrening og bruk av dopingmidler, og analysen fokuserer på atferdens ulike meninger og funksjoner.

Avhandlingen peker på mulige implikasjoner for behandling og videre forskning.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.04.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L