home

Helse, omsorgssideologi og miljøarbeid (emne 3)

Back Tilbake
Kode
VPL2001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det faglige innholdet setter søkelyset på helse, omsorgsideologi og miljøarbeid. I vernepleiefaglig yrkesutøvelse vektlegges sammenhengen mellom disse tre perspektivene.  I den sammenheng er pleiepreget omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, kulturelle aktiviteters betydning for helse, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Videre har emnet fokus på utvikling av relasjonskompetanse knyttet til observasjoner og veiledning. Helse og omsorgsideologi vil primært være av teoretisk karakter og danne grunnlag for et mer anvendt perspektiv i miljøarbeid.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten kan:

 • Beskrive og forklare helsens betydning for menneskers deltakelse og livskvalitet
 • Gjøre rede for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Vise forståelse for betydningen av kulturelle aktiviteter for helse
 • Gjøre rede for legemidlers virkemåter, samt kunne forklare hvordan legemidler håndteres.
 • Gjøre rede for eldres helse generelt, demens og fysiske plager ved alderdom
 • Gjøre rede for lover og regler om tjenesteyting i helse- og sosialsektoren, om reguleringer som gjelder helse- og sosialpersonell og pasientrettigheter.
 • Beskrive og forklare begrepet psykisk helse, og risikofaktorer og kjennetegn ved psykiske lidelser
 • Redegjøre for profesjonell relasjonskompetanse med spesielt fokus på andre – og samhandlingsperspektivet    
 • Redegjøre for omsorgsideologiens betydning for mennesker med funksjonshemming
 • Redegjøre for anatomi, fysiologi og de mest relevante sykdommer
 • Redegjøre for rehabiliteringens betydning for deltakelse i dagliglivets aktiviteter

 Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Forklare og utføre de vanligste helsefaglige prosedyrer
 • Analysere data ut fra relevant teori/empiri og utarbeide konkrete mål på individ- og systemnivå i samarbeid med bruker

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Vise kunnskap om og forståelse for etiske spørsmål

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsundervisning; og individuelt studentarbeid og gruppearbeid som vektlegges spesielt i emnet. Veiledning gis i noen grad.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleieArbeidskrav

Det er 2 arbeidskrav i emnet.

 • Seminar om relasjonskompetanse
 • Legemiddellære og -regning må være godkjent før oppstart på 3. år.

Eksamensform

Fire timers skoleeksamen som bedømmes med karakterskala fra A-F.

Back Tilbake   Back Til toppen