home

Praksis med praksisforberedende undervisning

Back Tilbake
Kode
SOA2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hilde Vold
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom praksisstudiet gis studentene øvelse i praktisk sosialt arbeid. Emnet skal gi en forståelse for sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis.

Praksisstudiet er i sin helhet obligatorisk, og høgskolen er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Hedmark og Oppland fylke. Studentene må påregne pendling eller flytting, samt noen ekstrautgifter. Etter bestemte kriterier er det mulig å gjennomføre praksisstudiet i utlandet.


Læringsutbytte

En student skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Etter gjennomført praksis forventes det at studentene har kunnskap om

 • sentrale politiske styringssignaler som påvirker utøvelsen av arbeidet på praksisstedet
 • praksisstedets organisering og sentrale samarbeidspartnere
 • teoretiske, etiske og metodiske tilnærminger i det sosialfaglige arbeidet

Ferdigheter:

Etter gjennomført praksis forventes det at studentene kan:

 • vise til sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis
 • analysere sammenhenger mellom forhold på systemnivå og utøvelsen av sosialt arbeid 
 • sette seg inn i sentrale modeller, metoder og verktøy som benyttes på praksisstedet
 • vise selvstendighet i planlegging og administrasjon av eget arbeid
 • reflektere over egne holdninger og verdier i møte med brukere
 • etablere relasjoner og framvise kommunikative ferdigheter i møte med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • vise god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Generell kompetanse:

I løpet av praksisperioden forventes det at studentene har:

 • utviklet evne til å anvende teoretiske perspektiver i refleksjoner og begrunnelser i det sosialfaglige arbeidet
 • utviklet bevissthet om seg selv som fagperson, eget verdisyn og holdninger
 • utviklet innsikt i egne ressurser og begrensninger

Undervisnings- og læringsmetode

I praksisperioden skal studentene jobbe i direkte samhandling med brukere og brukergrupper i relevante praksisfellesskap. Studentene inngår som aktive deltakere i utøvelsen av sosialt arbeid og har jevnlig veiledning av erfarne yrkesutøvere.


Forkunnskapskrav

Beståtte tidligere emner i Ba-forløpet

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeidArbeidskrav

 Skriftlige oppgaver, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon


Eksamensform

Vurdering av bestått/ikke bestått praksis faller inn under Praksisreglement for avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer, reglene i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved høgskolen i Lillehammer, samt Rammeplanens føringer.Erstatter
Tidligere praksisemne

Back Tilbake   Back Til toppen