home

Nevrovitenskap og persepsjon

Back Tilbake
Kode
MPSY3002
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Reidulf Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på biologisk psykologi, kognitiv psykologi og metodeemner fra bachelorgraden i psykologi og forutsetter dermed en del psykologiske basalfag. Persepsjon er psykologisk fortolkning av sensorisk informasjon innenfor de fem hovedsanser: Visuell, auditiv, proprioseptiv, gustatorisk og olfaktorisk persepsjon. Emnet gir teoretisk, metodisk og anvendt kunnskap om det ”normale” menneskets perseptuelle kapasiteter og begrensninger, gis det også en innføring i perseptuelle avvik som visuelle og auditive anomalier (fargesvakhet, kontrastsvakhet, døvhet osv.), områder som også omfatter funksjonshemninger av ulik art.

Siden menneskelig aktivitet av enhver art forutsetter sansning blir persepsjonskompetanse grunnleggende viktig for å forstå mellom-menneskelig samspill, mellom menneske, miljø og omgivelser og mellom menneske og teknologi og fysisk-tekniske strukturer. Grundig kjennskap til perseptuelle funksjoner og reaksjoner er ikke minst viktig i samspill med IKT systemer og andre visuelt baserte kommunikasjonsformer (data og PC skjermer, instrumentdisplay, digitale info-tavler, skilt osv.). Det er også en forutsetning for å kunne designe og tilrettelegge tiltak og virkemidler innenfor ovennevnte områder, men persepsjonskompetanse også viktig innenfor miljøpsykologien generelt og for bedre å kunne tilrettelegge aktivitet innenfor de viktigste menneskelige livsområder (boliger, skoler, arbeidsplasser, transportsektor, fritidsområder og natur). Persepsjon er også grunnleggende viktig for anvendelse av UU-prinsipper i alle ovennevnte sammenhenger. Implikasjoner for UU er derfor sentralt i dette emnet. Dette er ikke minst viktig sett fra produktivitets, trivsels og helsefremmende perspektiver. 


Læringsutbytte

Når emnet er fullført skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner:  

  • Inngående kjennskap til historiske utvikling av persepsjon, teori, vitenskapelige metoder og avansert kompetanse i persepsjon med særlig kjennskap til visuell persepsjon.
  • Kunnskap til å kunne utvikle og analysere faglige problemstillinger og kunne lage selvstendige synteser og vurderinger av teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger.
  • Ferdigheter i å bruke relevant perseptuelle metodikk (eks.enkel optometrisk screening, colorometri, testing av kontrastsensitivet og ulike typer visuelle etterbilder, adaptasjon osv.) for anvendte og basale FoU-prosjekter.
  • Skal kunne anvende persepsjonskompetanse i prosjekter hvor UU-perspektiver inngår.
  • Ferdigheter i å kunne gjennomføre selvstendige basale og anvendte FoU-prosjekter.
  • Kompetanse til å kunne identifisere, analysere og foreslå metodiske tilnærming og løsninger på perseptuelle problemstillinger, spesielt i forhold til perseptuelle aspekter ved universell utforming. Denne basiskompetansen er nødvendig for andre emner i mastergraden, særlig human factors og kognitiv design. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, oppgaveseminarer, kollokvier, individuell og nettbasert veiledning. 
Arbeidskrav

Et muntlig fremlegg av individuelt tema (godkjent/ ikke godkjent)


Eksamensform

Hjemmeeksamen, individuell (En uke)

Back Tilbake   Back Til toppen