home

Videreutdanning i rådgivning (2015-16)


Studielengde
2 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Opptak
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2014/2016
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88102

Prosjektleder:

Egil Weider Hartberg: Egil.Hartberg@hil.no

Tlf 950 85 616

Administrativ ansvarlig:

Annelise Eng-Øvermo: annelise-eng.overmo@hil.no

Tlf 61288204

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien ”Kompetanse for kvalitet”. Utdanningsdirektoratet tildeler studieplasser, og studiet tilbys således ikke som åpent studium.                      

Studiet er utviklet på grunnlag av Utdanningsdirektoratets forslag til anbefalt formell kompetanse for rådgivere i ”Kompetanse og kompetansekriterier for rådgivere” datert 29.6.09. I tillegg ligger Opplæringslovens kap 22 sentralt til grunn i studiet.

Gjennomføring

Studiet er på halv tid med gjennomføring av en modul på 15 studiepoeng pr. semester.
Opptakskrav

Lærere må ha avklart med rektor at det er i orden å søke om deltakelse i videreutdanningsordningen, og søker deretter på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 15. mars

 • Søknaden vil bli sendt til skoleeier, som velger hvilke søknader som skal prioriteres innen 15. april.
 • Utdanningsdirektoratet vurderer alle søknader samlet og fordeler plasser innen 10. juni.
 • Høgskole og skoleeier får beskjed om hvem som er tildelt plass.
 • Høgskolen sender informasjon til hver enkelt student hvordan de skal registrere seg på studiet (dokumentasjon på opptakskrav må sendes inn)

Opptakskravet er bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med minimum 180 studiepoeng, og utdanningen må inneholde PPU. Alle former for lærerutdanning gir dermed grunnlag for opptak.

Opptak til moduler på Rådgivning 2 forutsetter bestått videreutdanning i Rådgiving 1, Karriereveiledning, Sosialpedagogisk veiledning eller tilsvarende på 30 studiepoeng.  

Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver, og avgjør hvilke kandidater som tilbys plass på studiet.

Det er mulig å søke opptak om på enkeltstående moduler på Rådgivning 1 og 2.


Innhold i emnene/modulene

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
RÅD1001 Rådgiver som veileder - prosesser og
arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1)
15 O 15      
RÅD1002 Rådgivning som et helhetlig
tjenestetilbud (Rådgivning 1, modul 2)
15 O   15    
RÅD1003 Elevers utvikling av identitet gjennom
utdannings- og yrkesvalg (Rådgivning 2,
modul 1)
15 O     15  
RÅD1004 Praktisk endringsarbeid og innovasjon i
rådgivningstjenesten (Rådgivning 2,
modul 2)
15 O       15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Kull
2014/2016
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88102

Prosjektleder:

Egil Weider Hartberg: Egil.Hartberg@hil.no

Tlf 950 85 616

Administrativ ansvarlig:

Annelise Eng-Øvermo: annelise-eng.overmo@hil.no

Tlf 61288204

Faglig innhold/læringsutbytte

En overordnet målsetning er å gi deltakerne hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter å forstå og handle på i rådgiverpraksis. Etter endt 60 poengs studium skal studenten:

Kunnskap

 • kunne vurdere og drøfte veiledningstradisjoner og teorier
 • kunne drøfte teori om utvikling av lærende organisasjoner
 • kunne forklare lovverk og nasjonale og internasjonale føringer som er styrende for rådgivningen

Ferdigheter

 • kunne sortere i og håndtere kompleksiteten i utøvelse av sosialpedagogisk rådgivning
 • på et teoretisk grunnlag kunne utøve utdannings- og yrkesrådgivning både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
 • på en velfundert måte kunne koordinere både etablert praksis og bærekraftige endringer knyttet til rådgivningsvirksomheten i egen organisasjon

Generell kompetanse

 • ha innsikt i kommunikasjonsprosesser i sitt virke som rådgiver
 • ha bevissthet om egen rolle og egne ferdigheter i rådgivervirksomhet
 • ha en verdibasert grunnholdning tilknyttet relasjonelle og etiske aspekter ved rådgivning

Studiet er delt i Rådgivning 1 og 2 med to moduler i hver. Hver modul (på 15 sp) varer et semester.

Rådgivning 1

 • Modul 1: Rådgiver som veileder – prosesser og arbeidsmåter (15 sp). Modulen fokuserer på rådgiver som veileder. Det legges særlig vekt på å utforske og lære personlige kompetanser til å møte utfordringer i veiledning av ungdom.
 • Modul 2: Rådgivning som helhetlig tjenestetilbud (15 sp). I modulen legges det vekt på å utvikle studentenes evne til å tilrettelegge og organisere rådgivningstjenester ut fra elevenes ulike veiledningsbehov. Modulen tar for seg ulike teorier med relevans for rådgivning, og studentene blir utfordret i å vurdere hvordan teoriene kan nyttiggjøres i eget praksisfelt.

Rådgivning 2

 • Modul 1: Danning av identitet i kultur og samfunn (15 sp). I modulen rettes et særlig fokus på elevers utvikling av identitet, både personlig, utdannings- og yrkesmessig, og hvordan denne utviklingen kan forstås i lys av samfunnsmessige betingelser knyttet til kultur, kjønn og klassetilhørighet. Vi retter samtidig et kritisk blikk på hvordan ulike interesser og interessenter påvirker forståelsen og utøvelsen av rådgivning i dagens samfunn.
 • Modul 2: Praktisk endringsarbeid og innovasjon i rådgivningstjenesten (15 sp). Modulen tar utgangspunkt i det som omtales som en ny rådgiverrolle, hvor rådgiveren både skal yte en tjeneste til elever, og være en koordinator for ulike samarbeidskonstellasjoner internt på den enkelte skole og eksternt i samarbeid med ulike samarbeidspartnere i arbeids- og samfunnslivet. I en praksisnær oppgave forbereder og gjennomfører studentene et selvstendig prosjektarbeid. Erfaringene fra prosjektet legges fram for medstudenter og danner grunnlag for å utvikle tenke- og arbeidsmåter som er tilpasset de særegne forholdene ved hver enkelt skole.

Studiets progresjon og indre faglige sammenheng

Studiet videreutvikler kompetanser i sosialpedagogisk og utdannings- og yrkesrådgivning. Hensikten er å utdanne rådgivere som drar veksler på hverandres kompetanser og samarbeider om å løse rådgivningsfaglige utfordringer i skolens hverdag. Samtidig gis det i begge moduler en mulighet til å legge en hovedvekt på enten sosialpedagogisk rådgivning eller utdannings- og yrkesrådgivning.

Samlingsdatoer for studieåret 2015-16 kommer

 

Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, demonstrasjoner, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger, workshop og samarbeid på nett.

Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen. Det legges til rette for nettbasert veiledning.

Eksamen

For alle modulene er det arbeidskrav mellom samlingene som må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

Alle modulene har en individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling innenfor rammer gitt i beskrivelsen av hver modul. For utdyping, se beskrivelsen av modulen.

 

Rådgivning 1, modul1 har karakteren bestått/ikke bestått

Rådgivning 1, modul 2, og rådgivning 2, modul 1 og 2 har karakterene A-F. 

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til relevante rådgivningsfaglige kilder og utøve kildekritikk ut fra vitenskapelige prinsipper. I studiet gir biblioteket innføring i bruk av kilder slik at studentene blir i stand til å vurdere hva som er god og pålitelig forskning, litteratur og informasjon.

Evalueringsopplegg

Studentene gir tilbakemeldinger på undervisning og læreprosesser underveis i samlinger og i spørreskjemaer etter hver samling. Studentrepresentanter deltar sammen med fagpersoner i en referansegruppe. Gruppen møtes en gang pr. semester.

Yrkesmuligheter

Rådgiver i grunnskolen eller videregående skole

Back Tilbake   Back Til toppen