home

Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Emnekode: 1MAFOREB/1

Semester: Høst
Emne ansvarlig: Halvor Fauske

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Befring, E., Frønes, I. og M.-A. Sørlie (2010). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4 -8, 11, 13 - 15 134 s.

Johansen, E. L. og Mørland, B. (2017) Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1 – 3, 7 - 9, 11  128 s.

E-Bøker:

Bråten, B. og Sønsterudbråten, S. (2016) Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus. Oslo: Fafo-rapport 2016:29 Kap. 3 – 6  129 s.  http://www.fafo.no/images/pub/2016/20591.pdf

Backe-Hansen, E., Smette, I & Visli (2017) Kunnskapsoppsummering Vold mot barn og systemsvikt. NOVA Rapport 4/2017 119 s.  http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Kunnskapsoppsummering.-Vold-mot-barn-og-systemsvikt/Kunnskapsoppsummering-vold-mot-barn-og-systemsvik-NOVA-Rapport-4-2017-pdf

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 1. *Elvebakk: K, T (2006). Regulering av helserisikso – ny forebyggingspolitikk i Norge. I Kildal, N., Elvebakk, K.,T.(red): Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Oslo. Abstrakt forlag. 143-166. 23 sider
 2. *Mittelmark, M.B., Hauge, H.A (2003). Helsefremmende politikk for vurdering av helsekonsekvenser. Hvorfor lokalsamfunn og nærmiljø er de sentrale arenaene. (s. 39-51). I: H. Hauge og M. Mittelmark M (2003) (red): Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Bergen. Fagbokforlaget. 9 sider
 3. *Mrazek, P. J., Haggerty, R., J.(1994). Reducing Risk for Mental Disorders. Frontiers for Preventive Intervention Research. Washington D.C. National Academy Press (s.19- 29). 10 sider
 4. *Coohey, C. & Marsh, J., C. (1995). Promotion, Prevention, and Treatment: What are the Differences? Research on Social Work Practice (5): 524 – 538. 14 sider
 5. Antonovsky, A. (1996) The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International 11(1):11-18 · March 1996 DOI: 10.1093/heapro/11.1.
 6. Langeland. E. (2009) Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helseSykepleien forskning nr 4, 2009; 4: 288–296 8 s.
 7. *Bandura, A. (1995). Excercise of personal and collective efficacy in changing societies. I. A. Bandura (ed.) Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press. 44 sider
 8. *Brumoen, H (2007). Vanen, viljen og valget. Kap 13 : Ungdom og uviklingen av vaner. Et forebyggingsperspektiv (193- 204). Oslo: Gyldendal Akademisk. 11 sider
 9. *Hasvold, T.(2008). Resiliens i et kompetanseperspektiv. I P. Nygren og H. Thuen (red): Barn og unges kompetanseutvikling (s. 165-178). 13 sider
 10. *Condly, S.J. (2006). Resilience in Children:A Review of Literature with Implications for Education. Urban Education (41): 211-236. 15 sider
 11. *Atkinson P. A., Martin C. R. & Rankin J. (2009) Resilience revisited. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16, 137–145 8 s.
 12. *Askheim, O. P (2003) Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope. European Journal of Social Work, Vol. 6, No. 3, 230-240 10 s.
 13. *Heggen, K. (2007). Rammer for meistring. I: T. J. Ekeland & K. Heggen (red). Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk. (64-82) Oslo: Gyldendal Akademisk. 18 sider
 14. *Hoffman, K. T.; Marvin, R. S.; Cooper, G. & Powell, B. (2006) Changing Toddlers’ and Preschoolers’ Attachment Classifications: The Circle of Security Intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 74, No. 6, 1017–1026 9 s.
 15. *Mercer, J. (2015) Examining Circle of Security™: A Review of Research and Theory. Research on Social Work Practice, Vol. 25(3) 382-392 10 s.
 16. *Cassidy J; Brett, B. E.; Gross, J. T.; Stern, J. A.; Martin, D.R.; Mohr, J. J.; Woodhouse, S. S. (2017) Circle of Security–Parenting: A randomized controlled trial in Head Start. Development and Psychopathology 29, 651–673
 17. Eriksen, N. (2006). Et nytt program for forebygging av atferdsproblemer i skolen. Tidsskrift for norsk psykologforening (43):451-60. 9 sider
 18. Lund, I; Helgeland, A. & Kovac, V. B. (2017) På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge Vol. 11, Nr. 3. Art. 5: 1 – 19  18 s
 19. *Søndergaard, D. M. (2012) Bullying and social exclusion anxiety in schools, British Journal of Sociology of Education, 33:3, 355-372, DOI:10.1080/01425692.2012.662824 17s
 20. *Fauske, Halvor (2009). Kan barnevernet bygge sosial kapital? I Rønning, R. og B. Starrin (red.) Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Oslo: Gyldendal Akademisk 84 – 97 13 s.
 21. *Terrion, J. L. (2006). Building Social Capital in Vulnerable Families: Success Markers of a School-Based Intervention Program. Youth & Society Volume 38 Number 2 December 155-176 21 s.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner