home

Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører

Emnekode: INN3022/1

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Emne ansvarlig: Håvard Teigen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Chang, H-J.  (1996). The political economy of industrial policy Ss 1-91. Macmillian Press LTD.

Dahl Fitjar, R., Isaksen, A., Knudsen, J.P. (2016). Politikk for innovative regioner. 260 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Asheim, B. T. and M. Grillitsch (2015). Smart specialisation: Sources for new path development in a peripheral manufacturing region. In: Strand, Ø.; Nesset, E.; Yndestad, H. (Eds): Fragmentering eller mobilisering? Regional utvikling i nordvest. Fjordantologien 2014 (s. 87-113). Forlag1

*Austvik, O.G. (2011). Økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet. Formaliteter og realiteter, i Higdem  & al. (red) Plan, Region og Politikk, ss 193-213. Forlag 1.

Boschma, R. (2014). Constructing Regional Advantage and Smart Specialisation: Comparison of two European policy concepts. Italian Journal of Regional Science 13, 1, 51-65. Pdf tilgjengelig fra Utrecht University

Fagerberg, Jan. (2009). Innovasjonspolitiske virkemidler. En utredning for kunnskapsdugnaden. Oslo, 36 sider.

*Freeman, Chris. (1995) The «National System of Innovation» in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, Vol 19, Issue 1, 5-24.

Jacobsen, Erik W. (2008). Næringsklynger – hvordan kan de beskrives og vurderes? Menon Business Economics, 26 s.

*Jacobsen, E. W. og Reve, T. (2006). Norsk næringspolitikk: Næringsnøytralitet eller klyngepolitikk? i Spilling (red), Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk. (ss 197-214). Fagbokforlaget

*Lundvall, Bengt-äke and Johnson, Björn (1994). The Learning Economy. Industry & Innovation,1: 2, 23 

*Mazzucato, M. (2013) Smart and Inclusive Growth: Rethinking the States Role and det Risk-Reward Relationship. I Fagerberg, J, Martin, B. R. & Andersen, E. S. (red.) Innovation studies : evolution and future challenges (s. 194-202). Oxford University Press

Porter, M. (2000) Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, Economic Development Quarterly 2000; 14; 15.   30 sider.

*Reve, T. (2006). 15 år med klyngestsudier, hva har vi lært? i Spilling (red), Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk (ss 43-68). Fagbokforlaget

*Selstad, T. (2007). Innovasjoner i tid og rom. I Rønning og Teigen: En innovativ forvaltning? (s. 44-63), 20 sider. Bergen: Fagbokforlaget .

*Spilling, O. (2010) Innovasjonspolitikkens rasjonale. I Spilling (red) Innovasjonspolitikk: Problemstillinger og utfordringer.  s, 11-33. Fagbokforlaget

*Spilling, O. (2011) Innovasjonspolitikkens langsiktige utfordringer, i Higdem  & al. (red) Plan, Region og Politikk (ss 97-120). Forlag 1.

*Teigen, H. (2009) Periferiens konkurransefordelar, i  Johnstad, T. og Hauge, A. Samhandling og innovasjon (s. 93-124), Oplandske Bokforlag

Pensumlista vil bli supplert med 100-200 sider i løpet av semesteret

Tilhørende Studium

Tilhørende emner