home

Bachelor i sosialt arbeid (2016-2019)


Sosionomstudenter
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210080
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Hanne Glemmestad

Vedlegg
application/pdf Skikkethetsbrosjyre_2015.pdf 1,78 MB
Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

For å jobbe i helse- og sosialsektoren må du ha interesse for å arbeide med mennesker med ulike behov, samt ha kunnskaper slik at du kan bistå de som trenger hjelp og støtte.

Målet med sosionomutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskaper og kompetanse i å bistå mennesker som lever i vanskelige livssituasjoner.  Studiet kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper.

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter til å kunne forbygge og løse sosiale problemer for familier og enkeltpersoner.

Sosionomer er kvalifiserte til å arbeide innen ulike yrkesfelt i offentlig, privat og frivillig sektor. Yrkesbetegnelsen er sosionom.

Delstudier i utlandet

Som en del av internasjonaliseringen ved høgskolen, gis studentene mulighet for å gjennomføre ett semester praksis i utlandet i vårsemesteret andre studieår.

Videre utdanning

Sosionomer kan bygge på sin utdanning med ulike masterstudier på Høgskolen i Lillehammer og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.Bachelor i sosialt arbeid - studiemodell
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.


Bachelor i sosialt arbeid: struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SOA1002/1 Introduksjon til sosialt arbeid 30 O 30          
SOA1003/1 Rammer for sosialt arbeid 30 O   30        
SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid 30 O     30      
SOA2006/1 Praksis med praksisforberedende
undervisning
30 O       30    
SOA2007/2 Mangfold og utvikling i sosialt arbeid 33 O         30 3
SOA2008/2 Fellesemne: Tverrprofesjonell
samarbeidslæring
12 O           12
SOA2009/1 Bacheloroppgave i sosialt arbeid 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Hanne Glemmestad

Faglig innhold/læringsutbytte

Bachelorutdanningen er et heltidsstudium på 180 studiepoeng fordelt over 3 år. Utdanningen er organisert i delemner (se emnebeskrivelser). Fagplanen bygger på Rammeplanen som setter standard for den enkelte sosionomutdanning. Rammeplanene for alle 3-årige bachelorstudier innen helse- og sosialfag, består av en utdanningsspesifikk del og en felles innholdsdel, med like emner og delemner. Fellesdelen skal utgjøre en felles referanseramme for alle yrkesutøvere innen helse- og sosialfag. Noe av denne felles innholdsdelen vil bli organisert sammen med BA barnevern og BA vernepleie. Fagplanen er fortsatt under utvikling, noe som kan medføre endringer i enkelte emner.

I rammeplanen fordeler studiepoengene seg slik:

  • Samfunnsvitenskapelige emner, 54 sp
  • Psykologiske emner, 18 sp
  • Juridiske emner, 18 sp
  • Sosialt arbeid – grunnelementer, 39 sp
  • Sosialt arbeid – arbeidsmåter, 51sp

Rammeplanens hovedemner er innlemmet i de ulike emnene i fagplanen.

Sosionomutdanningen er inndelt i til sammen 7 emner. For hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Emnebeskrivelsene gir informasjon om de ulike emners faglige innhold, læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurderingsformer. Studentene må gjennomføre emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten kan gå videre i studiet.

Læringsutbyttet etter endt utdanning kan beskrives innenfor 3 områder; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Studentene har innsikt i sentrale fag- og yrkesetiske problemstillinger og utfordringer. I tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer kan de planlegge, gjennomføre og evaluere ulike arbeidsoppgaver og prosjekter. Teori, faglige utfordringer og problemstillinger samt løsninger kan de formidle både skriftlig og muntlig. De skal gjennom diskusjon og refleksjon med andre innen fagområdet kunne bidra til utvikling av god praksis.

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om sosionomenes fagområde, fagets historiske utvikling og plassering i dagens samfunn. De har bred kunnskap om sosialfaglige problemstillinger, teoretiske perspektiver, begreper og metoder innenfor fagområdet. Videre kjenner de til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Studentene skal framskaffe, henvise til, og anvende teoretisk kunnskap og empiri på problemstillinger og faglige utfordringer i praktisk arbeid. De behersker metoder og yrkesrettede ferdigheter som kvalifiserer til å treffe beslutninger til brukernes beste. Videre kan de reflektere over egen og andres yrkesutøvelse, samt nyttiggjøre seg veiledning.

Fordypning/spesialisering

Ved Høgskolen i Lillehammer har bachelorstudentene ulike muligheter til videre utdanning og forskning. Bachelor i sosialt arbeid er organisert i Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS), som blant annet omfatter Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i lokalsamfunnsarbeid (MPCC) og Ph. D-programmet Barn- og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). Høgskolen har dessuten et mangfold av etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for sosionomer.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vektlegger prinsippet om studentens ansvar for egen læring. Det legges vekt på læringsprosesser som fremmer initiativ og utviklingskompetanse hos studentene. Læringsformene skal fremme læringsfellesskap hvor normer og verdier samsvarer med yrkesgruppens verdigrunnlag og yrkesetiske retningslinjer. Eksempler på ulike læringsformer er forelesninger, seminarer, feltarbeid, muntlige framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning, selvstudier og obligatorisk tilstedeværelse. Studiet fremmer innovasjonskompetanse gjennom at studentene deltar i samarbeidsprosjekter mellom utdanningen og ulike praksisfelt.

Eksamen

Vurderingsformene skal bidra til å sikre at studentene har tilegnet seg faglig kompetanse som tilfredsstiller praksisfeltets krav til profesjonell yrkesutøvelse. I likhet med undervisnings- og læringsformene, vil vurderingsformene også variere avhengig av hva som er forventet av kompetanse og kunnskap i hvert emne.

Til de fleste emner knyttes det ulike arbeidskrav. Arbeidskravene kan enten være skriftlige arbeider, muntlige framlegg eller annen dokumentasjon. På deler av emner og temaer som er ferdighetsrettet undervisning kreves det obligatorisk tilstedeværelse. Arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være gjennomført og godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Studentene må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten kan få gå videre i studiet.

Utenlandsopphold

Som en del av internasjonaliseringen ved høgskolen, gir utdanningen studentene mulighet for å gjennomføre andre års praksis i utlandet. Ansatte ved studiet er involverte i lærerutveksling og forskningsprosjekter med utdanningsinstitusjoner i andre land. 

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte.

Spesielle reglement/lover

Det kreves gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31, Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6.

Det foretas også en skikkethetsvurdering som skal sikre at kandidater fra helse- og sosialfaglige utdanninger er i stand til å møte kravene til yrkesrollen. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Mer om dette her

Yrkesmuligheter

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial- og barneverntjenesten. Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike målgrupper for eksempel rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning, frivillige organisasjoner osv.

Back Tilbake   Back Til toppen